Kosten en financiering

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2008 hebben Nederlandse bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening 765 miljoen euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is 75 procent meer dan in 2007. De milieu-investeringen in 2008 zijn de hoogste sinds 1997.

Hoogste milieu-investeringen in energiesector

De energiesector is in 2008 met 535 miljoen euro de grootste investeerder in het milieu. Andere grote milieu-investeerders zijn de aardolie-industrie (50 miljoen euro) en de chemische industrie (45 miljoen euro).

Veel geïnvesteerd in windmolens

In 2008 is het grootste deel van de milieu-investeringen gebruikt voor de winning van duurzame energie. Zo werd ruim de helft (400 miljoen euro) besteed aan windmolens. Deze investeringen zijn van groot belang bij de bestrijding van luchtverontreiniging. Vooral hierdoor is veruit het meest geïnvesteerd (620 miljoen euro) in een betere luchtkwaliteit. Voor een betere waterkwaliteit is 45 miljoen euro uitgegeven. Investeringen ter bestrijding van verontreiniging door afval bedroegen eveneens 45 miljoen euro. Verder is in 2008 door bedrijven 35 miljoen euro geïnvesteerd ter bestrijding van bodemverontreiniging en 20 miljoen euro in onder meer het beperken van geluidshinder.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector

Omschrijving

Milieu-investeringen in de delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 15-36; exclusief Sociale werkvoorziening) en energie- en watervoorziening (SBI 40-41). De cijfers hebben betrekking op bedrijven met twintig of meer werkzame personen (CBS, 2009a).In de eerste grafiek worden de milieu-investeringen voor elk jaar gepresenteerd met een verdeling naar de milieucompartimenten water, lucht, afval, bodem, geluid en landschap. De tweede grafiek geeft voor elk jaar de milieu-investering als percentage van de totale investeringen. De waarden in deze grafiek geven de voortschrijdende gemiddelden over vijf jaar weer.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 20 of meer werknemers in de delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 15-36, exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening (SBI 40-41). Ophoging gebeurt met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte.

Basistabel

StatLine: Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers (CBS, 2009a).StatLine: Milieukosten van bedrijven met 20 of meer werknemers: kerncijfers (CBS, 2009b).

Geografische verdeling

Nederland.

Andere variabelen

In de databank StatLine (CBS, 2009a) zijn ook gegevens beschikbaar over de netto milieulasten. Vanaf het jaar 1997 worden in de databank StatLine ook de milieu-investeringen gepubliceerd voor bedrijven in de sectoren delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 15-36, exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening (SBI 40-41) met tien of meer werkzame personen (CBS, 2009b).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2008 (indicator 0425, versie 10 , 7 januari 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.