Kosten en financiering

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2009 hebben Nederlandse bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening 580 miljoen euro (voorlopig cijfer) geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is 24 procent minder dan in 2008. De milieu-investeringen in 2008 zijn met 764 miljoen euro de hoogste sinds 1997.

Hoogste milieu-investeringen in energiesector

De energiesector is in 2009 met 335 miljoen euro de grootste investeerder in het milieu. Andere grotere milieu-investeerders zijn de chemische industrie (75 miljoen euro), de metaalindustrie (45 miljoen euro) en de voedingsindustrie (40 miljoen euro).

Veel geïnvesteerd in windmolens

In 2009 is een groot deel van de milieu-investeringen gebruikt voor de winning van alternatieve energie. Zo werd een derde (185 miljoen euro) besteed aan windmolens. Deze investeringen zijn van groot belang bij de bestrijding van luchtverontreiniging. Mede hierdoor is veruit het meest geïnvesteerd (500 miljoen euro) in een betere luchtkwaliteit. Voor een betere waterkwaliteit is 40 miljoen euro uitgegeven. Investeringen ter bestrijding van verontreiniging door afval bedroegen 10 miljoen euro. Verder is in 2009 door bedrijven 20 miljoen euro geïnvesteerd ter bestrijding van bodemverontreiniging en 10 miljoen euro in het beperken van geluidshinder.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector

Omschrijving

Milieu-investeringen in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en energie- en watervoorziening. De cijfers hebben betrekking op bedrijven met twintig of meer werkzame personen (CBS, 2010a).In de eerste grafiek wordt voor elk jaar de milieu-investering gepresenteerd als percentage van de totale investeringen. De waarden in deze grafiek geven de voortschrijdende gemiddelden over vijf jaar weer. De tweede grafiek geeft de milieu-investeringen voor elk jaar met een verdeling naar de milieucompartimenten water, lucht en overig (= afval, bodem, geluid en landschap).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 20 of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening. Ophoging gebeurt met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte.

Basistabel

StatLine: Milieukosten van bedrijven met 20 of meer werknemers: kerncijfers (CBS, 2010a)StatLine: Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers (CBS, 2010b)

Geografische verdeling

Nederland.

Andere variabelen

In de databank StatLine (CBS, 2010a) zijn ook gegevens beschikbaar over de netto milieulasten. Vanaf het jaar 1997 worden in de databank StatLine ook de milieu-investeringen gepubliceerd voor bedrijven in de sectoren delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening met tien of meer werkzame personen (CBS, 2010b).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2009 (indicator 0425, versie 11 , 30 juni 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.