Kosten en financiering

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2010 hebben Nederlandse bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening 310 miljoen euro (voorlopig cijfer) geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is 27 procent minder dan in 2009. De milieu-investeringen in 2008 zijn met 764 miljoen euro de hoogste sinds 1997.

Milieu-investeringen fors lager

De milieu-investeringen van bedrijven waren in 2010 met 310 miljoen euro (voorlopig cijfer) fors lager dan in de jaren er voor. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Een groot deel van de milieu-investeringen in de periode 2006-2009 is aangewend voor installaties voor de winning hiervan. Bijna een derde is besteed aan windmolens. De capaciteits-toename van windmolens daalde in 2010 met bijna 80 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Grootste investeerders in het milieu

De chemische industrie is in 2010 met 75 miljoen euro de grootste investeerder in het milieu. Andere grotere milieu-investeerders zijn de aardolie-industrie (60 miljoen euro), de voedingsindustrie (40 miljoen euro) en de energiesector (35 miljoen euro).
Veruit het meest werd geïnvesteerd in een betere luchtkwaliteit (215 miljoen euro). Voor een betere waterkwaliteit is 50 miljoen euro uitgegeven. Investeringen ter bestrijding van bodemverontreiniging bedroegen 30 miljoen euro. Verder is in 2010 door bedrijven 10 miljoen euro geïnvesteerd ter bestrijding van verontreiniging door afval en 5 miljoen euro in het beperken van geluidshinder.

Definitie milieu-investering

Onder milieu-investeringen vallen investeringen in voorzieningen die bescherming, herstel of verbetering van het milieu bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar terugverdienen. Voorbeelden zijn lucht- en afvalwaterzuiveringsinstallaties en de aanleg van vloeistofdichte vloeren. Ook voorzieningen voor het winnen van hernieuwbare energie vallen eronder, zoals windmolens, zonnepanelen en installaties om biomassa te stoken.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector

Omschrijving

Milieu-investeringen in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en energie- en watervoorziening. De cijfers hebben betrekking op bedrijven met twintig of meer werkzame personen (CBS, 2011a).In de eerste grafiek wordt voor elk jaar de milieu-investering gepresenteerd als percentage van de totale investeringen. De waarden in deze grafiek geven de voortschrijdende gemiddelden over vijf jaar weer. De tweede grafiek geeft de milieu-investeringen voor elk jaar met een verdeling naar de milieucompartimenten water, lucht en overig (= afval, bodem, geluid en landschap).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 20 of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening. Ophoging gebeurt met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte.

Basistabel

StatLine: Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers, SBI'93, 1997-2008. CBS (2010b).StatLine: Milieukosten van bedrijven met 20 of meer werknemers: kerncijfers. CBS (2011a).StatLine: Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, SBI 2008. CBS (2011b).

Geografische verdeling

Nederland.

Andere variabelen

In de StatLine-tabel Milieukosten van bedrijven met 20 of meer werknemers: kerncijfers (CBS, 2011a) zijn ook gegevens opgenomen over netto milieulasten. Vanaf het jaar 1997 worden in de databank StatLine ook de milieu-investeringen gepubliceerd voor bedrijven in de sectoren delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening met tien of meer werkzame personen (CBS, 2010b, 2011b).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011c) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2010 (indicator 0425, versie 12 , 13 september 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.