Kosten en financiering

Milieu-investeringen door bedrijven, 1975-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2012 hebben Nederlandse bedrijven met twintig of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening 620 miljoen euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is 26 procent meer dan in 2011.

Milieu-investeringen bedrijven in 2012 fors toegenomen

Bedrijven met twintig of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening hebben in 2012 voor 620 miljoen euro (voorlopig cijfer) in het milieu geïnvesteerd. Dat is 26 procent meer dan in 2011, toen het om een bedrag van 491 miljoen euro ging. Milieu-investeringen kunnen jaarlijks behoorlijk fluctueren. In 2008 waren de milieu-investeringen met 764 miljoen euro de hoogste sinds 1997 (CBS, 2013b).
Van de totale milieu-investeringen in 2012 is bijna driekwart (450 miljoen euro) besteed aan voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit moeten leiden. Voor een betere waterkwaliteit is 65 miljoen euro uitgegeven. Verder is er 45 miljoen euro besteed aan de bestrijding van bodemverontreiniging, 35 miljoen euro aan het verwerken van afval, en 20 miljoen euro aan het beperken van geluidshinder (CBS, 2013b).

Grootste investeerders in het milieu

Voor de bedrijven met twintig of meer werknemers geldt dat in 2011 de chemie, de openbare energie- en watervoorziening, de winning van aardolie en aardgas, de aardolie-industrie en de basismetaalindustrie de hoogste milieu-investeringen hadden. Samen waren deze vijf bedrijfstakken goed voor ruim 80 procent van de totale milieu-investering in dat jaar (CBS, 2013a).

Definitie milieu-investering

Milieu-investeringen zijn investeringen in voorzieningen die bescherming, herstel of verbetering van het milieu bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar terugverdienen. Voorbeelden zijn lucht- en afvalwaterzuiveringsinstallaties en de aanleg van vloeistofdichte vloeren. Ook voorzieningen voor het winnen van hernieuwbare energie vallen eronder, zoals windmolens, zonnepanelen en installaties om biomassa te stoken.

Lopende prijzen

Alle bedragen in deze indicator zijn uitgedrukt in lopende prijzen. Dit zijn de bedragen die in de betreffende jaren daadwerkelijk zijn betaald. Voor meer informatie hierover lees de technische toelichting.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieu-investeringen door bedrijven

Omschrijving

Ontwikkeling van de milieu-investeringen door bedrijven met twintig of meer werkzame personen in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening), en energie- en watervoorziening. De cijfers voor 2012 zijn voorlopig.Grafiek 1 geeft de milieu-investeringen met een verdeling naar de milieucompartimenten water, lucht, afval, bodem, geluid en landschap. In grafiek 2 worden de milieu-investeringen weergegeven als percentage van de totale investeringen. Deze percentages zijn berekend als voortschrijdend gemiddelde van vijf jaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening. Ophoging met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte. Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek. Van de uitkomsten uit de statistiek is een selectie gemaakt van de bedrijven met twintig of meer werknemers.

Basistabel

StatLine: Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers, SBI'93, 1997-2008 (CBS, 2010)StatLine: Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, SBI 2008 (CBS, 2013a) StatLine: Milieukosten van bedrijven met 20 of meer werknemers; kerncijfers (CBS, 2013b)

Geografische verdeling

Nederland

Andere variabelen

In de StatLine-tabel Milieukosten van bedrijven met 20 of meer werknemers; kerncijfers (CBS, 2013b) zijn ook gegevens opgenomen over netto milieulasten. Vanaf het jaar 1997 worden in de databank StatLine ook de milieu-investeringen gepubliceerd voor bedrijven in de sectoren delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening met tien of meer werkzame personen (CBS, 2010, 2013a).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011)

Opmerking

Bedragen in lopende prijzenMet ingang van 2014 publiceert het CBS de gegevens over milieukosten, milieu-investeringen, netto milieulasten, milieuheffingen en milieubelastingen in lopende prijzen. Lopende prijzen wil zeggen dat het gaat om bedragen die in de betreffende jaren daadwerkelijk betaald zijn. Met andere woorden, de bedragen zijn steeds weergegeven in het prijsniveau van het betreffende jaar, oftewel de bedragen zijn niet gecorrigeerd voor prijspeilontwikkelingen.Toelichting prijspeilontwikkelingenDiverse oorzaken dragen bij aan de ontwikkeling van het prijspeil. Zo treden er jaarlijks veranderingen op in het prijspeil door inflatie, tariefontwikkelingen en diverse andere prijsontwikkelingen die kunnen gelden voor bepaalde goederen, investeringsgoederen, belasting- en subsidieregelingen en bepaalde economische sectoren. 1. In het onderzoek Consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS de inflatie. Dit gebeurt op basis van de prijsontwikkeling in een selectie van consumptiegoederen in de winkel (het zogenaamde "boodschappenmandje"). 2. Een voorbeeld van de invloed van tariefontwikkelingen op het prijspeil vinden we bij de (milieu)belastingen. Hier spelen de wijzigingen in de belastingtarieven een belangrijkere rol in de prijsontwikkeling dan de inflatie. 3. Een voorbeeld van een specifieke prijsontwikkeling bij bepaalde goederen vinden we bij computers. De prijsontwikkeling van computers in de afgelopen 25 jaar verloopt totaal anders dan de inflatie in die periode, gemeten volgens het CPI. Dit komt doordat computers begin jaren 90 nog schaars beschikbaar waren en nu inmiddels gemeengoed zijn geworden.Wat laten de grafieken zien en wat niet?Omdat de bedragen uitgedrukt zijn in lopende prijzen geven de grafieken in deze indicator niet meer dan alleen de waarde ontwikkeling weer. Anders gezegd, ze tonen alleen de ontwikkeling van de bedragen zoals die in de betreffende jaren zijn betaald. De bedragen voor de diverse jaren zijn hierdoor beperkt met elkaar vergelijkbaar. Om een reële ontwikkeling te laten zien moeten de bedragen worden gecorrigeerd naar hetzelfde prijspeil. In een aantal indicatoren over milieukosten, milieu-investeringen, netto milieulasten, milieuheffingen en milieubelastingen heeft het CBS de laatste twee jaar een prijspeil correctie uitgevoerd op basis van de CPI. Vanaf 2014 voert het CBS deze correctie niet langer meer uit. Reden hiervoor is dat het vergelijkbaar maken van bedragen door ze alleen te corrigeren op basis van de CPI niet geheel juist of onvolledig is. Met behulp van de CPI worden bedragen immers alleen gecorrigeerd voor inflatie. In de praktijk wordt de prijsontwikkeling ook bepaald door een aantal andere factoren die los staan van de inflatie (zie hierboven).Prijspeil gecorrigeerde bedragen vragen nader onderzoekHet maken van een goede en reële prijscorrectie waarmee de bedragen voor de verschillende jaren op hetzelfde prijspeil worden gebracht vraagt aanvullend onderzoek. In een dergelijk onderzoek zou aansluiting gemaakt kunnen worden met de waarde, prijs en volume ontwikkeling in de Nationale Rekeningen van het CBS. Er moeten daarbij correcties uitgevoerd worden op de lopende prijzen van zowel goederengroepen, investeringen, belastingen, subsidies en sectoren. Het CBS publiceert reeds enkele decennia cijfers over milieukosten, milieu-investeringen, netto milieulasten milieuheffingen en milieubelastingen in alleen lopende prijzen. Het berekenen van gecorrigeerde bedragen op basis van een bepaald prijspeil valt nu buiten de scope van het werk van het CBS aan de betreffende indicatoren voor het Compendium voor de Leefomgeving. Indien u voor onderzoek dergelijke gegevens toch nodig hebt, dan kunt u bij het CBS vragen naar de mogelijkheden.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Milieu-investeringen door bedrijven, 1975-2012 (indicator 0425, versie 13 , 27 maart 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.