Kosten en financiering

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2016 hebben Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening bijna 2,1 miljard euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is vijf keer zoveel als in 2013.

Milieu-investeringen bedrijven tussen 2013 en 2016 fors toegenomen

Bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening hebben in 2016 voor 2,1 miljard euro (voorlopig cijfer) in het milieu geïnvesteerd. Dat is vijf keer zoveel als in 2013, toen het om een bedrag van 402 miljoen euro ging. Milieu-investeringen kunnen jaarlijks behoorlijk fluctueren. De milieu-investeringen waren nooit eerder zo hoog als in 2016 (CBS, 2017a).
Van de totale milieu-investeringen in 2016 is 95 procent (2,0 miljard euro) besteed aan voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Voor een betere waterkwaliteit is 55 miljoen euro uitgegeven. Verder is er 25 miljoen euro besteed aan de bestrijding van bodemverontreiniging, 10 miljoen euro aan het verwerken van afval, en 5 miljoen euro aan het beperken van geluidshinder en het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap (CBS, 2017a).

Grootste investeerders in het milieu

Voor de bedrijven met tien of meer werknemers geldt dat in 2015 de energiebedrijven, de voedingsmiddelenindustrie, de chemie en de delfstoffenwinning de hoogste milieu-investeringen hadden. Samen waren deze vijf bedrijfstakken goed voor 94 procent van de totale milieu-investeringen in dat jaar (CBS, 2017b).

Definitie milieu-investering

Onder milieu-investeringen vallen investeringen in voorzieningen die bescherming, herstel of verbetering van het milieu bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar terugverdienen. Voorbeelden zijn lucht- en afvalwaterzuiveringsinstallaties en de aanleg van vloeistofdichte vloeren. Ook voorzieningen voor het winnen van hernieuwbare energie vallen eronder, zoals windmolens, zonnepanelen en installaties om biomassa te stoken.

Lopende prijzen

Alle bedragen in deze indicator zijn uitgedrukt in lopende prijzen. Dit zijn de bedragen die in de desbetreffende jaren daadwerkelijk zijn betaald. Voor meer informatie hierover lees de technische toelichting.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector

Omschrijving

Milieu-investeringen in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning. In de gepresenteerde tijdreeks hebben de cijfers voor de jaren 1975-2011 betrekking op bedrijven met twintig of meer werknemers; voor jaren vanaf 2012 op bedrijven met tien of meer werknemers.Er worden twee grafieken gepresenteerd. In de eerste grafiek wordt een verdeling gegeven van de totale milieu-investeringen naar de milieucompartimenten water, lucht en overig (= afval, bodem, geluid en landschap). In de tweede grafiek wordt voor elk jaar de milieu-investering gepresenteerd als percentage van de totale investeringen. De waarden in deze grafiek geven de voortschrijdende gemiddelden over vijf jaar weer.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 20 of meer werknemers (1975-2011), resp. 10 of meer werknemers (vanaf 2012) in de delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning. Ophoging gebeurt met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte. Voor meer informatie zie de korte methodebeschrijving Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011).Door het uitbreiden van de waarneming van bedrijven met 20 of meer werknemers (CBS, 2014) naar bedrijven met 10 of meer werknemers (CBS, 2017a) is er tussen de tijdreeks t.e.m. 2011 en de tijdreeks beginnend met 2012 een zeer kleine trendbreuk van circa 2 procent in de hoogte van de milieu-investeringen.

Basistabel

StatLine: Milieukosten van bedrijven > 20 werknemers; kerncijfers, 1985-2012 (CBS, 2014)StatLine: Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, kerncijfers CBS (2017a)StatLine: Milieukosten en -investeringen van bedrijven (CBS, 2017b)

Geografische verdeling

Nederland.

Andere variabelen

In de StatLinetabel Milieukosten en -investeringen van bedrijven (CBS, 2017b) zijn gegevens opgenomen over milieu-investeringen, milieukosten en netto milieulasten naar enkele klassen van bedrijfsgrootte, bedrijfstak en -branche (volgens SBI2008) en milieucompartiment.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2016 (indicator 0425, versie 15 , 5 oktober 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.