Kosten en financiering

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 1997-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2006 verder gedaald ten opzichte van de jaren ervoor. De chemie is goed voor ruim een kwart van de netto milieulasten.

    1997 2000 2002 2004 2005 2006
               
  mln euro        
               
Totaal 1 713 2 017 2 172 2 067 1 949 1 863
               
Delfstoffenwinning x x x 167 x 147
Industrie x x 1 789 1 725 1 706 1 711
w.o. Voedings- en genotmiddelenindustrie 209 267 306 309 306 307
  Textiel- en textielproductenindustrie 26 31 30 21 20 x
  Papier-, karton- en grafische industrie 86 97 112 106 101 96
  Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie 133 237 x x 293 x
  Chemische industrie 508 x 599 536 521 523
  Rubber- en kunststofverwerkende industrie 24 29 x 34 32 30
  Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie 55 71 70 69 66 65
  Basismetaal- en metaalproductenindustrie x 181 184 175 179 176
  Machine- en apparatenindustrie 34 41 49 52 56 58
  Elektrische en optische apparatenindustrie 47 51 54 55 55 x
  Transportmiddelenindustrie 29 36 40 48 46 39
Openbare energievoorzieningbedrijven x 175 x 133 47 x
Waterleidingbedrijven x 58 56 43 x x
               
Bron: CBS (2008a). CBS/MNC/jul08/0426
x = geheim.

Milieulasten dalen voor het vijfde jaar

De totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening bedragen in 2006 bijna 1,9 miljard euro. Dat is 4 procent lager dan in 2005. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn de milieulasten van deze bedrijven gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Netto milieulasten het hoogst in de chemie

De chemische industrie heeft met 523 miljoen euro de hoogste netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening. Daarnaast zijn de netto milieulasten hoog in de voedings- en genotmiddelenindustrie (307 miljoen euro), de basismetaal- en metaalproductenindustrie (176 miljoen euro) en de delfstoffenwinning (147 miljoen euro).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieulasten is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Netto milieulasten in de industrie en energiesector

Omschrijving

Netto milieulasten in de delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 15-36; exclusief Sociale werkvoorziening) en energie- en watervoorziening (SBI 40-41) per bedrijfsgroep en jaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 15-36, exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening (SBI 40-41). Ophoging met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte.

Basistabel

StatLine: Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers (CBS, 2008a).
StatLine: Milieukosten van bedrijven met 20 of meer werknemers: kerncijfers (CBS, 2008b).

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Milieu-investeringen, kosten van eigen milieuactiviteiten en netto milieulasten per bedrijfsgroep, bedrijfsgrootteklasse en milieucompartiment. Milieusubsidies en milieuheffingen per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootteklasse.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Opmerking

Milieukosten zijn de jaarlijkse kosten van activiteiten waarmee men beoogt de toestand van het milieu te beschermen, te herstellen of te verbeteren. De milieukosten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten) en de lopende kosten hiervan (zoals bediening en onderhoud). De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen van het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten. Door de betaalde milieuheffingen en de kosten voor uitbestede milieuactiviteiten bij de milieukosten van de eigen milieuactiviteiten op te tellen, en vervolgens de ontvangen subsidies in mindering te brengen, ontstaan de netto milieulasten.
De grafiek geeft de netto milieulasten van bedrijven met tien en meer werkzame personen in de delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 15-36, exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening (SBI 40-41) (CBS, 2008a). In de databank StatLine worden voor 1985 en de jaren vanaf 1990 ook de netto milieulasten gepubliceerd voor bedrijven met meer dan twintig werknemers (CBS, 2008b).

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 1997-2006 (indicator 0426, versie 09 , 18 juli 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.