Kosten en financiering

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 1985-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2009 verder gedaald ten opzichte van de jaren ervoor. De bedrijfstakken Chemische producten en Farmaceutica zijn samen goed voor ruim dertig procent van de netto milieulasten.

Milieulasten dalen verder

De totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening bedragen in 2009 ruim 1,4 miljard euro. Dat is ruim 13 procent lager dan in 2008. Voorlopige cijfers over 2010 laten een verdere daling met 1 procent zien ten opzichte van 2009. In het topjaar 2002 bedroegen de netto milieulasten nog ruim 2 miljard euro. Sindsdien dalen de milieulasten jaarlijks (CBS, 2011b).

Hoge milieulasten voor de kwaliteit van lucht en water

In 2009 werd 43 procent van de netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening besteed aan maatregelen die de kwaliteit van water en lucht moeten verbeteren. De maatregelen in verband met geluid, afval en bodem waren samen goed voor 41 procent van de netto milieulasten in 2009.

Milieulasten het hoogst in de chemie

De chemische industrie heeft in 2009 met 366 miljoen euro de hoogste netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening. Daarnaast zijn de netto milieulasten hoog in de voedings- en genotmiddelenindustrie (238 miljoen euro), de basismetaal- en metaalproductenindustrie (123 miljoen euro), en de farmaceutische industrie (92 miljoen euro). De negatieve netto milieulasten bij de energiebedrijven in 2009 vinden hun oorzaak in onder andere de hoge subsidies die aan deze bedrijven zijn verstrekt voor met name investeringen in duurzame energie (zoals windmolens).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieulasten is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Netto milieulasten in de industrie en energiesector

Omschrijving

Netto milieulasten van bedrijven met 20 en meer werkzame personen in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en energie- en watervoorziening per bedrijfsgroep, milieucompartiment en jaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening. Ophoging met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte. Van de uitkomsten uit de statistiek is een selectie gemaakt van de bedrijven met meer dan 20 werknemers.De gegevens in deze versie sluiten om twee redenen niet aan bij die in de vorige versie van deze indicator. In de eerste plaats is de indeling van bedrijfsgroepen gewijzigd van Standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993 naar SBI 2008. Een voorbeeld van de veranderingen die hiervan het gevolg zijn: de bedrijfsgroep Chemie in de SBI 1993 is in de SBI 2008 opgesplitst in de bedrijfsgroepen Chemische producten en Farmaceutica. Naast de wijziging in de bedrijfsindeling is er in deze indicator voor gekozen om gegevens te presenteren van bedrijven met meer dan 20 werknemers. In de vorige versie van deze indicator werden gegevens gepresenteerd van bedrijven met 10 of meer werknemers.

Basistabel

StatLine: Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers, SBI'93, 1997-2008 (CBS, 2011a)StatLine: Milieukosten van bedrijven met 20 of meer werknemers: kerncijfers (CBS, 2011b) StatLine: Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, SBI 2008 (CBS, 2011c).De grafiek met een tijdreeks vanaf 1980 is afkomstig uit de tweede StatLine-tabel (CBS, 2011b). In deze StatLine-tabel worden gegevens over de totale netto milieulasten van bedrijven met 20 of meer werknemers gepubliceerd zonder detaillering naar bedrijfstak of milieucompartiment. Het gaat om voorlopige cijfers over het afgelopen statistiekjaar en definitieve cijfers over het statistiekjaar t-1.De gegevens in de grafieken over bedrijfstakken en milieucompartimenten zijn afkomstig uit een selectie van de uitkomsten van de enquête voor bedrijven van 20 of meer werknemers. Deze gegevens worden niet gepubliceerd in één van de drie genoemde StatLine-tabellen.

Geografische verdeling

Nederland

Andere variabelen

Milieu-investeringen, kosten van eigen milieuactiviteiten en netto milieulasten per bedrijfsgroep, bedrijfsgrootteklasse en milieucompartiment. Milieusubsidies en milieuheffingen per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootteklasse.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011d) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Opmerking

Definities: Milieukosten: De milieukosten zijn de jaarlijkse kosten van activiteiten waarmee men beoogt de toestand van het milieu te beschermen, te herstellen of te verbeteren. De milieukosten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten) en de lopende kosten hiervan (zoals bediening en onderhoud). De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen van het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten.Netto milieulasten: Door de betaalde milieuheffingen en de kosten voor uitbestede milieuactiviteiten bij de milieukosten van de eigen milieuactiviteiten op te tellen, en vervolgens de ontvangen subsidies in mindering te brengen, ontstaan de netto milieulasten.

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 1985-2010 (indicator 0426, versie 12 , 27 oktober 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.