Kosten en financiering

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2014 licht gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De bedrijfstakken chemische - en voedings- en genotmiddelenindustrie zijn samen goed voor meer dan de helft van de netto milieulasten.

Milieulasten stijgen licht

De totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening lagen in 2014 met 860 miljoen euro ruim 2 procent hoger dan in 2013. Voorlopige cijfers over 2015 laten een lichte daling met 1 procent zien ten opzichte van 2014.

Hoge milieulasten om afval te voorkomen of te beperken

Ruim 40 procent (369 miljoen euro) van de totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening werd in 2014 besteed aan maatregelen om afval te voorkomen of te beperken. De netto milieulasten in verband met de kwaliteit van water en bodem bedroegen in 2014 respectievelijk 295 en 135 miljoen euro.

Milieulasten het hoogst in de chemie

De chemische industrie heeft in 2014 met 277 miljoen euro de hoogste netto milieulasten van de bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening. Daarnaast zijn de netto milieulasten hoog in de voedings- en genotmiddelenindustrie (197 miljoen euro), de delfstoffenwinning (190 miljoen euro) en de aardolie-industrie (103 miljoen euro). De negatieve netto milieulasten bij de energiebedrijven in 2014 vinden hun oorzaak in onder andere de hoge subsidies die aan deze bedrijven zijn verstrekt voor bijvoorbeeld investeringen in duurzame energie (zoals windmolens).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieulasten is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Netto milieulasten in de industrie en energiesector

Omschrijving

Netto milieulasten van bedrijven met 10 en meer werkzame personen in de delfstoffenwinning, industrie, en energie- en watervoorziening per bedrijfsgroep en milieucompartiment.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquĂȘte op basis van een steekproef onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening. Ophoging met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte. Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.Definities: Milieukosten: De milieukosten zijn de jaarlijkse kosten van activiteiten waarmee men beoogt de toestand van het milieu te beschermen, te herstellen of te verbeteren. De milieukosten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten). De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen van het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten.Netto milieulasten: Door de betaalde milieuheffingen en de kosten voor uitbestede milieuactiviteiten bij de milieukosten van de eigen milieuactiviteiten op te tellen, en vervolgens de ontvangen subsidies in mindering te brengen, ontstaan de netto milieulasten.

Basistabel

StatLine: Milieukosten en -investeringen van bedrijven (CBS, 2016)

Geografische verdeling

Nederland

Andere variabelen

Milieu-investeringen, kosten van eigen milieuactiviteiten en netto milieulasten per bedrijfsgroep, bedrijfsgrootteklasse en milieucompartiment. Milieusubsidies en milieuheffingen per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootteklasse.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011)

Opmerking

In deze versie van de indicator Netto milieulasten in de industrie en energiesector is een nieuwe tijdreeks gestart die begint in 2012. Met ingang van 2012 is de opzet van het onderzoek zodanig gewijzigd dat de gegevens niet meer aansluiten bij de tijdreeks die in de vorige versies van deze indicator werd gepresenteerd. Vanaf 2012 wordt het onderwerp 'lopende kosten' (o.a. kosten van onderhoud van milieuvoorzieningen) niet meer waargenomen. Het onderwerp 'netto milieulasten' ondergaat hierdoor een wijziging. De definitie blijft hetzelfde, maar omdat de 'lopende kosten' geen deel meer uitmaken van de netto milieulasten, zijn deze vanaf 2012 lager geworden. Vergelijking van de 'netto milieulasten' van 2012 met eerdere jaren is mogelijk door voor de jaren tot en met 2011 de toen nog wel gepubliceerde waarde van de 'lopende kosten' in mindering te brengen op de netto milieulasten. Tevens is m.i.v. 2012 de steekproef vergroot van bedrijven met 20 of meer werknemers naar bedrijven met 10 of meer werknemers.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2014 (indicator 0426, versie 14 , 30 augustus 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.