Kosten en financiering

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2017 met 12 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De chemische industrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de delfstoffenwinning zijn samen goed voor het overgrote deel van de netto milieulasten.

Milieulasten in 2016 en 2017 fors gestegen

De totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening lagen in 2016 met 1,14 miljard euro 16 procent hoger dan in 2015 (CBS, 2018a). Voorlopige cijfers over 2017 laten een verdere stijging met 12 procent zien ten opzichte van 2016 (CBS, 2018b).

Hoge milieulasten om afval te voorkomen of te beperken

In 2016 werd 36 procent (414 miljoen euro) van de totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening besteed aan maatregelen om afval te voorkomen of te beperken. De netto milieulasten in verband met de kwaliteit van water, lucht en bodem bedroegen in 2016 respectievelijk 316, 310 en 95 miljoen euro.

Milieulasten het hoogst in de chemie

De chemische industrie heeft in 2016 met 290 miljoen euro de hoogste netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening. Daarnaast zijn de netto milieulasten hoog in de voedings- en genotmiddelenindustrie (217 miljoen euro), de delfstoffenwinning (192 miljoen euro) en de aardolie-industrie (102 miljoen euro). De negatieve netto milieulasten bij de energiebedrijven in 2016 vinden hun oorzaak in onder andere de hoge subsidies die aan deze bedrijven zijn verstrekt voor bijvoorbeeld investeringen in duurzame energie (zoals windmolens).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieulasten is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Netto milieulasten in de industrie en energiesector

Omschrijving

Netto milieulasten van bedrijven met 10 en meer werkzame personen in de delfstoffenwinning, industrie, en energie- en watervoorziening per bedrijfsgroep en milieucompartiment.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquĂȘte op basis van een steekproef onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening. Ophoging met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte. Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.Definities: Milieukosten: De milieukosten zijn de jaarlijkse kosten van activiteiten waarmee men beoogt de toestand van het milieu te beschermen, te herstellen of te verbeteren. De milieukosten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten). De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen van het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten.Netto milieulasten: Door de betaalde milieuheffingen en de kosten voor uitbestede milieuactiviteiten bij de milieukosten van de eigen milieuactiviteiten op te tellen, en vervolgens de ontvangen subsidies in mindering te brengen, ontstaan de netto milieulasten.

Basistabel

StatLine: Milieukosten en -investeringen van bedrijven (CBS, 2018a)StatLine: Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers; kerncijfers (CBS, 2018b)

Geografische verdeling

Nederland

Andere variabelen

Milieu-investeringen, kosten van eigen milieuactiviteiten en netto milieulasten per bedrijfsgroep, bedrijfsgrootteklasse en milieucompartiment. Milieusubsidies en milieuheffingen per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootteklasse.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011)

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2017 (indicator 0426, versie 16 , 10 september 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.