Kosten en financiering

Kosten storten en verbranden van afval, 1985-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
  1985 1990 1995 19981) 2000 2001
             
  euro per 1 000 kg 2)      
Storten (brandbaar afval) 10 27 78 93 110 107
Storten (niet-brandbaar afval) 10 27 48 63 60 56
Verbranden 45 64 101 95 101 99
 
Bron: RIVM, AOO RIVM/MC/okt02
1) Over 1999 zijn geen gegevens beschikbaar.
2) Prijspeil 2002.
N.B. Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en mest.

Ontwikkeling kosten storten en verbranden per eenheid afval

De kosten van het storten en verbranden per eenheid afval, is de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen. Er zijn verschillende redenen voor de toename van de kosten per eenheid:

  • Het afvalbeleid is er op gericht meer afval nuttig toe te passen of te verbranden en minder afval te storten. Dit uit zich met name in de forse toename van de storttarieven om het storten van afval te ontmoedigen. Sinds 1995 is er een belasting op het storten van afval. Deze belasting is hoger voor brandbaar afval dan voor niet-brandbaar afval. In 2001 was de belasting op brandbaar afval 64 euro per 1 000 kg en voor niet brandbaar afval 13 euro per 1 000 kg.
  • De strengere emissie-eisen naar lucht en bodem zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de toename van de kosten voor zowel storten als verbranden. Voor het voldoen aan de emissie-eisen naar lucht heeft dit geleid tot het sluiten van verouderde afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) en het uitrusten van (nieuwe) AVI's met rookgasreinigingsinstallaties (gericht op dioxinen en zware metalen). Door de strengere bodemwetgeving zijn met name voor gecontroleerde stortplaatsen extra kosten gemaakt.

Bijdrage kosten storten en verbranden van afval aan de totale milieukosten

Een groot deel van de Milieu-uitgaven per milieucompartiment en sector, 2013-2018 hangt samen met afvalbeheer Door de toename van kosten voor afvalbeheer zijn de totale milieukosten tussen 1985 en 2001 behoorlijk toegenomen.

Methodiek

De gepresenteerde cijfers geven een beeld van de kosten voor storten en verbranden van alle in Nederland vrijgekomen afvalstoffen, exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest.Bij de interpretatie van de cijfers moet in gedachten worden gehouden dat de weergegeven cijfers een gemiddelde zijn over de verschillende categorieën, die voor afval kunnen worden onderscheiden. De kosten per afvalcategorie lopen zeer uiteen.

Referenties

  • TME (1996). Kosten van afvalverwijdering. Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie, Den Haag.
  • WAR (1998). Afvalverwerking in Nederland; gegevens 1997. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.
  • WAR (1999). Afvalverwerking in Nederland; gegevens 1998. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.
  • AOO (2000). Gemeentelijke afvalstoffenheffingen in 2000. Afval Overleg Orgaan, Utrecht.
  • AOO (2001). Gemeentelijke afvalstoffenheffingen in 2001. Afval Overleg Orgaan, Utrecht.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Kosten storten en verbranden van afval, 1985-2001 (indicator 0428, versie 03 , 4 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.