Kosten en financiering

Kosten storten en verbranden van afval, 1985-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De kosten voor het storten en verbranden van afval zijn in de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen. Deze kostenstijging heeft twee oorzaken. Enerzijds de strengere emissie-eisen bij het storten en verbranden van afval. Anderzijds de invoering van de stortbelasting, die kan oplopen tot circa 62% van de totale kosten van het storten.

  1985 1990 1995 1998 1) 2000 2001 2002
             
  euro per 1000 kg 2)        
Storten (brandbaar afval) 10 27 78 93 110 107 128
Storten (niet-brandbaar afval) 10 27 48 63 60 56 58
Verbranden 45 64 101 95 101 99 106
               
Bron: AOO           RIVM/MC/jun03
1) Over 1999 zijn geen gegevens beschikbaar.
2) Prijspeil 2002.
N.B. Exclusief verwerking van verontreinigde grond, baggerspecie en mest.

Storten en verbranden van afval wordt steeds duurder

De kosten voor het storten en verbranden van afval zijn de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen. Er zijn twee belangrijke redenen voor de stijging van de kosten:

  • De strengere emissie-eisen naar lucht en bodem zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de kostenstijging. Zowel storten als verbranden van afval wordt daardoor duurder. Voor het voldoen aan de emissie-eisen naar lucht heeft dit geleid tot het sluiten van verouderde afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) en het uitrusten van bestaande en nieuwe AVI's met rookgasreinigingsinstallaties. Deze installaties zijn gericht op reductie van de emissie van dioxinen en zware metalen. Door de strengere bodemwetgeving zijn met name voor gecontroleerde stortplaatsen extra kosten gemaakt.
  • Het afvalbeleid is er op gericht zo min mogelijk afval te storten. Dit wil men bereiken door de storttarieven te verhogen met een extra belasting. Met name brandbaar afval wordt zwaar belast wanneer dit toch op de stortplaats komt: in 2002 gold een belasting van 79 euro per 1000 kg; circa 62% van de totale kosten van het storten. Voor niet-brandbaar afval bedroeg die belasting 13 euro per 1000 kg afval. De stortkosten in de tabel zijn inclusief deze extra belasting. De hoge stortkosten moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk afval een nuttige toepassing vindt en dat brandbaar afval ook inderdaad wordt verbrand.

Relatie met totale milieukosten

Een groot deel van de Milieu-uitgaven per milieucompartiment en sector, 2013-2018 hangt samen met afvalbeheer. Door de toename van de kosten voor afvalbeheer zijn de totale milieukosten tussen 1985 en 2002 sterk toegenomen.

Methodiek

De gepresenteerde cijfers geven een beeld van de gemiddelde kosten voor storten en verbranden van alle in Nederland vrijgekomen afvalstoffen, exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest. Voor de diverse afvalcategorieën gelden verschillende tarieven die fors kunnen uiteenlopen.

Referenties

  • AOO (2000). Gemeentelijke afvalstoffenheffingen in 2000. Afval Overleg Orgaan, Utrecht.
  • AOO (2001). Gemeentelijke afvalstoffenheffingen in 2001. Afval Overleg Orgaan, Utrecht.
  • AOO (2002). Gemeentelijke afvalstoffenheffingen in 2002. Afval Overleg Orgaan, Utrecht.
  • TME (1996). Kosten van afvalverwijdering. Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie, Den Haag.
  • WAR (1998). Afvalverwerking in Nederland; gegevens 1997. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Kosten storten en verbranden van afval, 1985-2002 (indicator 0428, versie 04 , 27 juni 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.