Energie en milieu

Duurzame elektriciteit, 1990-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2009 is de productie van duurzame elektriciteit gestegen tot ongeveer 9 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik. De doelstelling van de overheid is 9 procent duurzame elektriciteit voor 2010.

Ongeveer 9 procent duurzame elektriciteit

De productie van duurzame elektriciteit was in 2007 nog 6,0 procent van het elektriciteitsverbruik. In 2008 was dit 7,5 procent en in 2009 ongeveer 9 procent. De stijging komt vooral door een toename van de elektriciteitsproductie uit biomassa en windenergie.

Daling totale elektriciteitsverbruik

Ongeveer 1 procentpunt van de toename van het aandeel duurzame elektriciteitsproductie is toe te schrijven aan de groei van duurzame elektriciteitsproductie. Daarnaast daalde vorig jaar het elektriciteitsverbruik in Nederland met ruim 5 procent. Dit leidde tot een toename van het aandeel duurzame elektriciteit van ongeveer 0,5 procentpunt. Internationaal is afgesproken om het aandeel duurzame elektriciteit uit te drukken als de duurzame binnenlandse productie gedeeld door het totale verbruik.

Vooral meer elektriciteit uit biomassa

De grote elektriciteitscentrales gebruikten in 2009 bijna 20 procent meer biomassa dan in 2008. Ook buiten de grote centrales werd meer elektriciteit uit biomassa gemaakt. Het gaat dan vooral om het verbranden of vergisten van afvalhout, huishoudelijk afval en mest.

Veel duurzame elektriciteit uit windenergie

In 2009 waaide het minder hard dan in 2008. Desondanks produceerden de ruim tweeduizend windturbines ongeveer 8 procent meer. Dit komt doordat er veel nieuwe, grote molens in gebruik zijn genomen in de loop van 2008 en begin 2009. Windenergie was goed voor 45 procent van de duurzame elektriciteitsproductie.

Nog steeds veel duurzame elektriciteit uit buitenland

De binnenlandse vraag naar duurzame elektriciteit is in 2009 verder gestegen tot 26 miljard kWh. Dat is 23 procent van het elektriciteitsverbruik. De binnenlandse productie van duurzame elektriciteit is niet voldoende om aan deze vraag te voldoen. Dat verklaart de aanzienlijke invoer van duurzame elektriciteit in de vorm van Garanties van Oorsprong. In 2009 was dit 17 miljard kWh. De invoer van duurzame elektriciteit telt overigens niet mee voor de Nederlandse beleidsdoelstelling van 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 (EZ, 2005 en Europees Parlement en de Raad, 2001).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over duurzame energie is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Duurzame elektriciteit

Omschrijving

Binnenlandse productie van duurzame elektriciteit naar bon, invoer en uitvoer van duurzame elektriciteit. De productie, invoer en uitvoer worden uitgedrukt als percentage van het totale binnenlandse elektriciteitsverbruik.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het percentage binnenlandse duurzame elektriciteitproductie is berekend door de netto duurzame elektriciteitsproductie te delen door het netto elektriciteitsverbruik (inclusief netverliezen, exclusief het gebruik voor elektriciteitsproductie). De invoer en uitvoer van duurzame elektriciteit wordt geteld als de invoer en uitvoer van Garanties van Oorsprong. Een Garantie van Oorsprong is een bewijs, een certificaat, dat een leverancier moet hebben bij verkoop van groene stroom. Dit certificaat kan de leverancier aanvragen voor zelf geproduceerde groene stroom, of kopen bij andere producenten van groene stroom in Nederland of in het buitenland. In Nederland worden deze certificaten beheerd door CertiQ.De principiële uitgangspunten van de berekeningswijze staan in het Protocol Monitoring Duurzame Energie (SenterNovem, 2006). Een nadere toelichting op de praktische invulling is te vinden in het rapport Duurzame energie in Nederland 2008 (CBS, 2009) en de onderzoeksbeschrijving Duurzame energie (CBS, 2007).

Basistabel

StatLine: Duurzame elektriciteit, binnenlandse productie, import en export (CBS, 2010). Een uitgebreidere toelichting bij de ontwikkelingen is te vinden in het rapport Duurzame energie in Nederland 2008 (CBS, 2009).

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

- Binnenlandse productie van duurzame elektriciteit per bron / techniek in GWh;- In- en uitvoer van duurzame elektriciteit per bron / techniek (in certificaten, in GWh en als % van het totale elektriciteitsverbruik).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Duurzame energie (CBS, 2007)Duurzame energie in Nederland 2008 (CBS, 2009) Protocol Monitoring Duurzame Energie (SenterNovem, 2006)

Betrouwbaarheidscodering

A (integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Duurzame elektriciteit, 1990-2009 (indicator 0517, versie 12 , 2 maart 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.