Landbouw en milieu

Belasting van het oppervlaktewater door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 2000-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voor de geselecteerde bestrijdingsmiddelen is de bijdrage vanuit de landbouw aan de landelijke belasting hoog: tussen de 20 en 100%.

Trends bestrijdingsmiddelen

De dalende trend voor carbendazim en chloorpyrifos wordt vooral veroorzaakt door beperkingen in het gebruik ten gevolge van het toelatingsbeleid (CTB (2005)). De trend voor individuele bestrijdingsmiddelen zegt op zich echter niet zoveel. Vaak gaat een daling van het gebruik ( en de emissie) van het éne middel gepaard met een stijging van één of meerdere andere middelen. Voor de stoffen carbendazim en isoproturon is naast de belasting vanuit de landbouw ook de belasting door de atmosferische depositie bekend, zowel het deel dat direct op oppervlaktewater terecht komt, als het deel dat via het rioolstelsel of afspoeling in het water belandt.

Referenties

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.
  • CTB (2005). Commissie voor de toelating van bestrijdingsmiddelen. Wageningen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de directe atmosferische depositie op oppervlaktewater, exclusief de Noordzee. Zie ook: Belasting van en emissies naar water: begrippen en definitiesZie ook: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor een beschrijving van de berekeningsmethodiek.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Belasting van het oppervlaktewater door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 2000-2003 (indicator 0518, versie 01 , 15 december 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.