Landbouw en milieu

Belasting van het oppervlaktewater door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 2004 en 2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voor de geselecteerde bestrijdingsmiddelen is de bijdrage vanuit de landbouw aan de landelijke belasting hoog: tussen de 20 en 100%.

Trends bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen kunnen in het oppervlaktewater terechtkomen door verwaaien (drift) en afspoeling vanaf de bodem naar omliggende oppervlaktewateren. Vanwege de complexe berekeningswijze zijn er slechts voor 2 jaren gegevens over de belasting van het oppervlaktewater berekend. Hierdoor is er weinig te zeggen over mogelijke trends.
De gegevens zijn afkomstig uit de NMI bestrijdingmiddelen database (Alterra & RIVM (2007)) en zijn gebaseerd op gebruikscijfers. In totaal worden in de NMI database voor 203 gewasbeschermingsmiddelen de emissies berekend.
Het gebruik van individuele bestrijdingsmiddelen wordt vooral bepaald door het toelatingsbeleid (CTB (2005)). Vaak gaat een daling van het gebruik ( en de emissie) van het éne middel gepaard met een stijging van één of meerdere andere middelen. Voor de stoffen carbendazim en isoproturon is naast de belasting vanuit de landbouw ook de belasting door de atmosferische depositie bekend, zowel het deel dat direct op oppervlaktewater terecht komt, als het deel dat via het rioolstelsel of afspoeling in het water belandt.

Referenties

  • Emissieregistratie (2007). Jaarcijfers 2005. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; Alterra, Wageningen; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.
  • CTB (2005). Commissie voor de toelating van bestrijdingsmiddelen. Wageningen.
  • Alterrra/RIVM (2007). Website Nationale Milieu Indicator www.nmi.alterra.nl

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

Begrippen belasting en emissies:De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, waaronder de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de atmosferische depositie, direct of via afspoeling vanaf de bodem, op oppervlaktewateren, exclusief de Noordzee. Zie ook: Belasting van en emissies naar water: begrippen en definitiesZie ook: Meta-informatie op de website van de Emissieregistratie, voor een beschrijving van de berekeningsmethodiek.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Belasting van het oppervlaktewater door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 2004 en 2005 (indicator 0518, versie 02 , 3 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.