Landbouw en milieu

Belasting van het oppervlaktewater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2004-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De belasting van het oppervlaktewater door de gewasbeschermingsmiddelen carbendazim, isoproturon en chloorpyrifos schommelt van jaar tot jaar. Deze schommeling kan veroorzaakt worden door weersomstandigheden, verschuiving naar andere, minder milieuschadelijke, stoffen of verschuivingen in het areaal van de gewassen.

Trends gewasbeschermingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen kunnen in het oppervlaktewater terechtkomen door verwaaien (drift) en afspoeling vanaf de bodem naar omliggende oppervlaktewateren. Vanwege de complexe berekeningswijze zijn er slechts voor 4 jaren gegevens over de belasting van het oppervlaktewater berekend. Hierdoor is er weinig te zeggen over mogelijke trends. De landbouwsector draagt voor de getoonde stoffen 100% bij aan de belasting van het oppervlaktewater. Er zijn geen andere bronnen.

Herkomst gegevens

De gegevens zijn afkomstig uit de NMI bestrijdingmiddelen database (Alterra & RIVM, 2009) en zijn gebaseerd op gebruikscijfers. In totaal worden in de NMI database voor 203 gewasbeschermingsmiddelen de emissies berekend.

CTGB bepaalt toelating middelen

Het gebruik van individuele bestrijdingsmiddelen wordt vooral bepaald door het toelatingsbeleid (CTGB (2005)). Vaak gaat een daling van het gebruik (en de emissie) van het ene middel gepaard met een stijging van één of meerdere andere middelen.

Referenties

  • Emissieregistratie (2009). Jaarcijfers 2007. PBL, Bilthoven; CBS, Voorburg; RWS-Waterdienst, Lelystad; Alterra, Wageningen; SenterNovem, Utrecht en TNO, Utrecht. http://www.emissieregistratie.nl.
  • CTGB (2005). College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Wageningen, http://www.ctb-wageningen.nl/
  • Alterrra/RIVM (2009). Website Nationale Milieu Indicator www.nmi.alterra.nl

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Belasting van het oppervlaktewater door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw

Omschrijving

Door verwaaien en afspoeling vanaf de bodem komen bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst, Wageningen Universiteit-Alterra, SenterNovem, TNO)

Berekeningswijze

Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie

Basistabel

Alle data opvraagbaar op Emissieregistratie

Geografisch verdeling

Nederland, provincie, stroomgebied, waterschap, afwateringseenheid

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodememissies, emissies oppervlaktewater, luchtemissies, luchtemissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffenCirca 1600 emissieoorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In mei definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

Voor nadere uitleg over de begrippen emissies en belasting: zie: Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

Betrouwbaarheidscodering

D (Schatting, gebaseerd op een enkele meting, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Belasting van het oppervlaktewater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2004-2007 (indicator 0518, versie 04 , 14 augustus 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.