Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De zeescheepvaart wordt niet meegenomen in de door Nederland gerapporteerde emissies in het kader van het NEC- en het Kyoto-protocol. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de luchtkwaliteit in Nederland in belangrijke mate kan beïnvloeden.

Feitelijke emissies 1990 1995 2000 2003 2004 2005
               
    miljoen kg        
Broeikasgassen            
Kooldioxide (CO2) 3 610 3 720 4 550 5 030 5 110 5 130
w.v. binnengaats 670 700 880 940 970 980
  op het NCP 2 940 3 020 3 670 4 090 4 140 4 150
Distikstofoxide (N2O) 0,09 0,09 0,12 0,13 0,13 0,13
w.v. binnengaats 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
  op het NCP 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11
Methaan (CH4) 0,11 0,12 0,14 0,15 0,15 0,15
w.v. binnengaats 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
  op het NCP 0,09 0,10 0,12 0,13 0,12 0,13
               
Verzurende en grootschalige            
emissies            
Zwaveldioxide (SO2) 21 53 65 65 61 64
w.v. binnengaats 7,4 7,7 10 10 10 10
  op het NCP 44 46 55 55 51 54
Stikstofoxiden (NOx) 88 91 111 121 122 123
w.v. binnengaats 13 13 16 17 18 18
  op het NCP 76 78 94 104 105 105
Ammoniak (NH3) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
w.v. binnengaats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  op het NCP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
VOS 1) 2,7 2,8 3,4 3,7 3,6 3,7
w.v. binnengaats 0,49 0,51 0,63 0,65 0,67 0,67
  op het NCP 2,2 2,3 2,8 3,0 3,0 3,0
Fijn stof (PM10) 7,3 7,5 9,2 9,0 8,4 8,8
w.v. binnengaats 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
  op het NCP 6,4 6,6 8,0 7,8 7,2 7,6
Koolmonoxide (CO) 2) 14 15 18 19 20 20
w.v. binnengaats 2,6 2,7 3,4 3,5 3,6 3,6
  op het NCP 12 12 15 16 16 16
               
Bron: Emissieregistratie. CBS/MNC/mei07/0521
1) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
2) Geen verzurende stof..

Aandeel in totale emissies op Nederlands grondgebied

De zeevaart heeft voor een drietal luchtverontreinigende stoffen een groot aandeel in de totale emissies op Nederlands grondgebied. Het betreft SO2, NOx en fijn stof (PM10). De aandelen daarvan in de totale emissies in 2005 bedraagt respectievelijk 50, 25 en 20%. Hiervan wordt ruim 80% op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) uitgeworpen (CBS, 2006a).

Ontwikkeling emissie zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof

De emissies van SO2, NOx en fijn stof door de zeevaart nemen gestaag toe door de toename van het scheepvaartverkeer en de toegenomen grootte van de schepen. Ten opzichte van 1990 bedraagt de toename in de emissies van voornoemde stoffen ruim 40%.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de emissies van mobiele bronnen vindt u in StatLine (CBS) en het Datawarehouse (Emissieregistratie).

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissies door de zeescheepvaart worden berekend volgens de methodiek van het project Emissieregistratie Scheepvaart van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat (EMS, 2004). De internet-site van AVV biedt een uitgebreide beschrijving het EMS en de gevolgde berekeningsprotocollen.De methodiek voor de berekening van de emissies door zeevaart zal verder summier worden beschreven in het Methodenrapport van de taakgroep Verkeer van de Emissieregistratie. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (Klein et al., 2006a). Er is hiervan tevens een Engelse vertaling beschikbaar (Klein et al.,2006b).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2005 (indicator 0521, versie 03 , 10 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.