Kosten en financiering

Netto milieulasten naar sector, 1985-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De netto milieulasten zijn in 2005 voor het eerst sinds twintig jaar gedaald. Vooral de lasten van bedrijven en huishoudens zijn afgenomen. Vanaf 1985 bedraagt de jaarlijkse stijging van de milieulasten van de meeste sectoren gemiddeld zo'n 6 procent.

Daling netto milieulasten in 2005

De netto milieulasten zijn in de periode 1985-2005 verviervoudigd. In deze periode zijn de netto milieulasten jaarlijks met gemiddeld zo'n 6 procent gestegen. In 2005 trad hierbij voor het eerst een lichte daling op.
Met name bij de bedrijven en huishoudens waren de milieulasten in 2005 lager dan in 2003. Voor de bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en energiesector geldt onder andere dat een deel van de milieu-investeringen uit het verleden is afgeschreven waardoor de kapitaallasten afnemen. Ook ontvangen bedrijven milieusubsidies van de overheid. Deze subsidies zijn vanaf 2004 fors gestegen. Hierdoor zijn de netto milieulasten van deze bedrijven verder gedaald.
De netto milieulasten van de overheid zijn in 2005 wel gestegen ten opzichte van 2003. Er is sprake van decentralisatie. De lasten van het Rijk zijn hierdoor in 2005 minder dan in 2003, terwijl vooral de gemeenten meer hebben uitgegeven dan in 2003.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over netto milieulasten is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

Milieukosten zijn de jaarlijkse kosten van activiteiten waarmee men beoogt de toestand van het milieu te beschermen, te herstellen of te verbeteren. De milieukosten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten) en de lopende kosten hiervan (zoals bediening en onderhoud). De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen van het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten. Door de betaalde milieuheffingen en de kosten voor uitbestede milieuactiviteiten bij de milieukosten van de eigen milieuactiviteiten op te tellen, en vervolgens de ontvangen subsidies in mindering te brengen, ontstaan de netto milieulasten. Het artikel Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Netto milieulasten naar sector, 1985-2005 (indicator 0539, versie 01 , 22 januari 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.