Ontwikkelingen in de maatschappij

Broeikasgas en CO2-intensiteit bedrijven, 2001-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De broeikasgasintensiteit is de laatste 13 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieuefficiency met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.

Intensiteit broeikasgassen overal verbeterd behalve in vervoersector

De broeikasgasintensiteit is een belangrijke indicator voor de milieuefficiency van het productieproces met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. In de economie is de broeikasgasintensiteit sinds 2001 gedaald met 19 procent. In de industrie en de landbouw is de intensiteit teruggebracht door energiebesparing en andere maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om reductie van emissies van methaan bij afvalstortplaatsen en reductie van de emissie van distikstofoxide (lachgas), onder andere door vermindering van de stikstofbemesting in de landbouw. Opvallend is ook de sterke daling van de broeikasgasintensiteit in de chemische basisproductenindustrie. De chemiesector heeft dit weten te realiseren door energiebesparing en het terugdringen van procesemissies (N2O) bij de productie van salpeterzuur. In de vervoersector is de broeikasgasintensiteit verbeterd door regels van de Europese Unie voor schonere motoren

CO2-intensiteit het hoogst voor afvalbeheer

Afvalbeheer heeft de hoogste CO2-intensiteit, gevolgd door de aardolie-industrie en elektriciteitsbedrijven. De afvalverbranding veroorzaakt veel CO2-emissies, terwijl er relatief weinig geld aan wordt verdiend. De intensiteit bij vervoer over land is een stuk lager dan bij vervoer over water of door de lucht. Opvallend is ook de hoge CO2-intensiteit voor de visserij. In de visserij wordt relatief veel diesel en stookolie gebruikt per euro toegevoegde waarde (zie de downloaddata achter de grafiek).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: Broeikasgasintensiteit bedrijven

Omschrijving

Index (2001=100), berekend volgens het berekeningsconcept van Nationale Rekeningen, over de hoeveelheid geƫmitteerde kooldioxide per euro gecreƫerde toegevoegde waarde.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De milieurekeningen worden opgesteld volgens de concepten en definities van de nationale rekeningen. Voor de fysieke materiaalstromen betekent dit dat alle stromen worden beschreven die direct zijn gerelateerd aan de Nederlandse economie. De materiaalstromen worden geregistreerd voor de afzonderlijke economische activiteiten op de plek waar deze daadwerkelijk plaatsvinden (het zogenaamde 'ingezetenenprincipe'). Bijvoorbeeld worden de luchtverontreinigende emissies naar Nederlandse transporteurs voor Nederland meegenomen en de emissies voor buitenlandse voertuigen binnen het Nederlandse grondgebied niet worden meegenomen. Dit in tegenstelling tot de overige gegevens in het Milieu- en Natuurcompendium, waar wordt uitgegaan van het 'grondgebiedprincipe'.Meer informatie op de CBS website: Milieurekeningen, methoden..

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Activiteiten ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 van het CBS..

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

CBS (2014).Environmental accounts of the Netherlands, 2013.Zie ook de indicator Milieurekeningen: methodologie

Opmerking

De CO2-intensiteit van een bedrijfstak is gedefinieerd als de CO2-emissie per eenheid toegevoegde waarde. In de figuur is de ontwikkeling van de CO2-intensiteit weergegeven als indexcijfers, waarbij 2001 gelijk is aan 100. In de bijbehorende tabel worden ook de twintig bedrijfstakken met de hoogste CO2-intensiteit in 2013 gepresenteerd.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen, de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Broeikasgas en CO2-intensiteit bedrijven, 2001-2013 (indicator 0542, versie 07 , 9 maart 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.