Landschap

Horizonvervuiling

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Hoogspanningsleidingen, woonwijken, kassen, moderne windmolens en bedrijventerreinen worden beschouwd als horizonvervuiling. Dat zijn de elementen die een negatieve invloed hebben op de kwaliteit die mensen toekennen aan het landschap. Ze zijn het meest zichtbaar in West-Nederland.

Toestand

Vooral in West-Nederland, rondom de Randstad, is veel horizonvervuiling aanwezig. Dit heeft te maken met de hoge bebouwingsdichtheid, en wordt versterkt door het open karakter van het landschap. Er is in West-Nederland namelijk nauwelijks bos aanwezig dat horizonvervuilende elementen aan het oog onttrekt. In de zuidwestelijke helft van Nederland beheerst horizonvervuiling in iets mindere mate het beeld. De noordoostelijke helft heeft het minst te leiden onder horizonvervuiling.

Referenties

  • Staats, H.J. (1991). Directions in environmental preference research: time, categories and the real world. Paper for the Third Spanish Environmental Psychology Meeting. Sevilla.

Technische toelichting

Technische toelichting

Aan de hand van literatuur en empirisch onderzoek is vastgesteld in welke mate verschillende soorten bebouwing bijdraagt aan horizonvervuiling. De uitkomsten zijn uitgewerkt in verstoringswaarden in drie klassen, waarbij industrieterreinen, hoogbouw, kassen het hoogste scoren, hoogspanningsmasten en laagbouwwoningen gemiddeld en moderne windmolens het laagst. De mate waarin dergelijke bebouwing voorkomt is vastgesteld met gebruik van de digitale topografische kaart (Top10vector). De mate van verstoring is berekend door het gemiddelde te nemen van de verstoringswaarden binnen een straal van 1,5 km rond een locatie. Daarmee wordt het uitstralingseffect dat verstorende bebouwing heeft op hun omgeving gesimuleerd. Nadat de verstoring is bepaald, is gecorrigeerd voor de camouflage door opgaande begroeiing, aanwezig binnen een straal van 375 m.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Horizonvervuiling (indicator 1026, versie 02 , 17 januari 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.