Ecosystemen

Versnippering moeras, 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Veel moerassen in Nederland zijn zo klein, dat de daarin voorkomende soorten het risico lopen te verdwijnen

Meeste moerassen niet groter dan tien hectare

Nederland telt ruim 10.000 moerassen en moerasjes. Meer dan 90% van het aantal moerasgebieden is kleiner dan tien ha. Een aanzienlijk deel van de totale oppervlakte moeras in Nederland betreft moerassen die kleiner zijn dan 500 ha.

Risico dat soorten verdwijnen

In kleine moerassen lopen soorten een groter risico te verdwijnen dan in grote moerassen, zeker als de kleine moerassen ook nog sterk geïsoleerd zijn van andere moerassen. Een aantal kleinere soorten, zoals enkele vlinders en amfibieën kunnen in gebieden van zo'n 125 ha duurzaam overleven. Voor een aantal grotere soorten, zoals moerasvogels zijn zelfs de grotere moerassen (1000 ha) nog te klein om alle moerassoorten duurzaam te kunnen herbergen. Door klimaatverandering dreigt dit risico op uitsterven te vergroten.

Aandacht voor verbinden van moerasgebieden

Voor het duurzaam herbergen van veel moerassoorten is het nodig dat ook de grote gebieden in een netwerk van moerasgebieden liggen. Gebieden die onderling verbonden zijn door verbindingen of stapstenen kunnen de effecten van versnippering tegen gaan.
In de Europese context heeft Nederland een belangrijke positie voor moerasecosystemen. Zo is een Europese moerascorridor een adaptatiestrategie om gevolgen van versnippering bij klimaatverandering op te vangen.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Versnippering moeras, 2008

Omschrijving

Verdeling van moerasgebieden over oppervlakteklassen. Weergegeven in hectares en in aantal terreinen

Verantwoordelijk instituut

Alterra (Willemien Geertsema)

Berekeningswijze

De bron van de gegevens is het LGN6 databestand van Alterra. Moeras omvat de volgende legenda-eenheden: Overige moerasvegetatie (41) en Rietvegetatie (42). Moerasterreinen die op minder dan 50 meter van elkaar gelegen zijn, zijn als aaneengesloten moeras beschouwd. Hierdoor worden smalle wegen niet als barrières beschouwd.

Basistabel

LGN6 (Alterra)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Vijfjaarlijks

Achtergrondliteratuur

Pouwels, R., M.J.S.M. Reijnen, J.T.R. Kalkhoven & J. Dirksen (2002) Ecoprofielen voor soortanalyses van ruimtelijke samenhang LARCH. Alterra-rapport 493, Wageningen.Vonk, M., C.C. Vos en D.C.J. van de Hoek (2010) Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Den Haag/Bilthoven.

Opmerking

De vorige versie (2002) was gebaseerd op LGN3plus. In LGN6 is het oppervlakte moeras veel groter. Deels door accuratere inschatting van moerasgebieden (met name oppervlakte rietvegetatie is groter), maar wellicht ook door natuurontwikkeling.

Betrouwbaarheidscodering

C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Versnippering moeras, 2008 (indicator 1149, versie 03 , 29 juni 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.