Milieukwaliteit en natuur

Kleine ijsvogelvlinder in bossen, 1992-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Verdroging, vermesting en bosbeheer hebben gevolgen voor bosvlinders, zoals de kleine ijsvogelvlinder die is afgenomen.

Ontwikkeling kleine ijsvogelvlinder

De kleine ijsvogelvlinder kwam vroeger algemeen voor, maar is sinds 1992 sterk achteruitgegaan. Vanaf 2001 neemt de soort echter weer toe.

Oorzaken achteruitgang

Deze soort leeft in open vochtige loofbossen waarin zijn waardplant kamperfoelie voorkomt. Een van de oorzaken van de afname was het grootschalige bosbeheer met grote kapvlakten en rechte bosranden waardoor een meer aaneengesloten en eenvormiger bosopbouw is ontstaan. Kamperfoelie krijgt in dergelijke bossen minder kans. Daarnaast is verdroging een oorzaak; de kleine ijsvogelvlinder komt namelijk vooral voor in bossen waarin open water aanwezig is.

Rode lijst

De kleine ijsvogelvlinder staat als bedreigde soort op de Rode Lijst van dagvlinders.

Referenties

  • Swaay, C. van en S. Reinderink (1999). De grote weerschijnvlinder en de kleine ijsvogelvlinder in Brabant: consequenties voor bos- en bosrandbeheer. Rapportnr VS 99.19. De Vlinderstichting. Wageningen.
  • Swaaij, C. van (2006). Basisrapport Rode Lijst Dagvlinders. Rapport VS2006.002, De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Swaay, C.A.M. van, K. veling, T. Termaat en C.L. Plate (2012). Vlinders en libellen geteld. Jaarverslag 2011. Rapport VS2012.005. De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Tax, M.H. (1989). Atlas van de Nederlandse dagvlinders. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en Vlinderstichting. 's Graveland en Wageningen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bosvlinders en verdroging, vermesting en bosbeheer

Omschrijving

Ontwikkeling van vlindersoort Kleine ijsvogelvlinder die kenmerkend is voor het bos

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Gegevens over de aantalontwikkeling van de vlinders zijn afkomstig uit het landelijke meetnet dagvlinders van het Netwerk Ecologische Monitoring.
Zie ook de link naar TRIM

Basistabel

Zie Download figuurdata

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Swaay, C.A.M. van, K. veling, T. Termaat en C.L. Plate (2012). Vlinders en libellen geteld. Jaarverslag 2011. Rapport VS2012.005. De Vlinderstichting, Wageningen.

Betrouwbaarheidscodering

B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Kleine ijsvogelvlinder in bossen, 1992-2011 (indicator 1174, versie 11 , 11 januari 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.