Natuurbeleid en natuurbescherming

Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2015 is de totale aanhang van natuur- en milieuorganisaties verder gedaald. De daling is wel minder sterk dan in 2014. Greenpeace was met een daling van ruim 4% de grootste verliezer ten opzichte van 2014. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft de meeste leden (791.500), gevolgd door Natuurmonumenten (719.014) en Greenpeace (401.173).

Rol van natuurbeschermingsorganisaties

Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap. Het veiligstellen van natuur via beheer en aankoop blijkt het grootste publiek aan te spreken, want de drie hierop gerichte organisaties trekken samen ruim 86% van de op natuur georiƫnteerde donateurs. Natuurmonumenten en de gezamenlijke Provinciale Landschappen richten zich op beheer en aankoop van Nederlandse natuur, het WNF richt zich op bescherming van wereldwijde natuur.

Ledenaantallen in 2015

Het WNF en Natuurmonumenten hebben de steun van respectievelijk 10% en 9% van de Nederlandse huishoudens. De Provinciale Landschappen worden door 4% van de Nederlandse huishoudens gesteund in 2015.
Alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming samen hebben in 2015 ruim 3,6 miljoen leden. Hiervan is 57% lid van een organisatie die zich primair op natuur richt, 24% is lid van een dierenwelzijnsorganisatie en 15% is lid van een organisatie die zich op milieu. De ledenaantallen zijn berekend met gegevens van 43 natuurorganisaties, 23 dierenwelzijnsorganisaties, waarvan de Dierenbescherming en het Internationaal Dierenfonds IFAW de grootste zijn, en 14 milieuorganisaties waarvan Greenpeace de grootste is.

Trends in de ledenaantallen

In de jaren negentig groeide de aanhang van de grotere natuurorganisaties sterk, maar na het jaar 2002 veranderde dit. Natuurmonumenten heeft vanaf dat moment te kampen met een afnemend ledenaantal. De lichte groei in 2012 en 2013 heeft zich niet doorgezet. Ook in 2015 verliest deze organisatie leden. Niet alle organisaties vertonen echter dezelfde trend. De aanhang van het WNF daalt pas sinds 2008 en in 2015 zet deze daling verder door. De ledenaantallen van de Provinciale Landschappen en de Vogelbescherming zijn sinds 2008 redelijk stabiel. De Provinciale Landschappen zien hun ledenaantallen in 2015 licht toenemen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties.

Omschrijving

De ledenaantallen van natuurbeschermingsorganisaties sinds begin jaren negentig en de ledenaantallen van veel van soortgelijke organisaties in 2015.

Verantwoordelijk instituut

Alterra Wageningen UR (Tineke de Boer).

Berekeningswijze

De informatie is tot 2003 afkomstig van de ledenadministraties van de Natuurmonumenten, WNF, De 12 Landschappen en Vogelbescherming Nederland. Van het WNF zijn alleen de volwassen leden meegeteld. Het WNF heeft ook nog jeugdleden, de "WNF-Rangers" en de Bamboeclub, en structurele giftgevers.De overige ledenaantallen en de ledenaantallen vanaf 2003 zijn overgenomen uit de Vroege Vogels Parade van de VARA. Er zijn afwijkingen mogelijk tussen de voorgenoemde ledenadministraties en de gegevens van de Vroege Vogels Parade, omdat de gegevens uit de Parade schattingen zijn die een maand voor het einde van het jaar worden gemaakt. Vanaf 2003 is het ledenaantal van het WNF inclusief de jeugdleden.

Basistabel

Voor het CLO samengesteld.

Geografisch verdeling

Nederland als geheel.

Andere variabelen

Geen.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Opmerking

Betrouwbaarheid varieert tussen A t/m C bij de diverse organisaties.

Betrouwbaarheidscodering

B. (Gemiddeld; voor de meeste organisaties is het een schatting waarvan de betrouwbaarheid verschillend is per organisatie)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2015 (indicator 1281, versie 13 , 14 april 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.