Biodiversiteit

Aantalsontwikkeling van broedvogels, 1990-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De gemiddelde trend van de broedvogels in de periode 1990 tot en met 2010 vertoont een lichte stijging.

Ontwikkeling

De groep van broedvogels neemt de laatste 15 jaar geleidelijk toe. De stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door een aantal nieuwkomers met een sterke stijging. Echter niet alle groepen broedvogels vertonen hetzelfde beeld. Zo nemen bijvoorbeeld veel moerasvogels sterk toe en gaan soorten van open heide en akkers achteruit.
Het aantal soorten vogels dat toeneemt, is groter dan het aantal soorten met een dalende trend. Sterke stijgers zijn bijvoorbeeld grauwe gans, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, ooievaar en slechtvalk. Sterke dalers zijn onder meer grauwe gors, kemphaan, korhoen, kuifleeuwerik en ortolaan. Deze soorten komen voor op de rode lijst vogels.

Referenties

  • Boele, A., J. van Bruggen, A. van Dijk, F. Hustings, J.-W. Vergeer en C.L. Plate (2011). Broedvogels in Nederland in 2009. SOVON-monitoringrapport 2011/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
  • Dijk, A.J. van, A. Boele, F. Hustings, K. Koffijberg en C.L. Plate (2010). Broedvogels in Nederland in 2008. SOVON-monitoringrapport 2010/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
  • Soldaat, L., H. Visser, M. van Roomen en A. van Strien (2007) Smooting and trend detection in waterbird monitoring data using structural time-series analysis and the Kalman filter. Journal of Ornithology. Volume 148, supplement 2: 351-357. DOI.10.1007/s10336-007-0176-7.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Aantalsontwikkeling van broedvogels

Omschrijving

Ontwikkeling populatie broedvogels als groep

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De Soortgroep Trend Index (STI) betreft de gemiddelde landelijke index van de 168 soorten. De gegevens zijn ontleend aan het landelijke meetnet broedvogels van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Basistabel

De index van de betrokken soorten met hun trend staan onder het tabblad afzonderlijke soorten onder Download figuurdata.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Dijk, A.J. van, A. Boele, F. Hustings, K. Koffijberg en C.L. Plate (2010). Broedvogels in Nederland in 2008. SOVON-monitoringrapport 2010/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Opmerking

De trendbeoordeling (zie tabblad onder download figuurdata) bij deze graadmeter is gebaseerd op de uitkomst van trendspotter.

Betrouwbaarheidscodering

B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Aantalsontwikkeling van broedvogels, 1990-2010 (indicator 1381, versie 06 , 21 oktober 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.