Biodiversiteit

Plantenexoten

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De vorige eeuw zijn er zeker 157 nieuwe plantensoorten bij gekomen in Nederland. Per periode van 25 jaar is het aantal nieuwe soorten vanaf 1900 min of meer stabiel. Een groot deel van de nieuwe plantensoorten is exoot.

Herkomst plantenexoten

De herkomst van de plantensoorten voor 1500 zijn met uitzondering van een paar soorten uit Azië afkomstig uit Europa. Na 1500 is nog steeds het grootste deel van de plantensoorten uit Europa afkomstig. Maar sinds de ontdekking van Amerika door Columbus is het aandeel plantensoorten (29%) uit Amerika sterk gegroeid. Uit Afrika en Australië komen maar weinig soorten. Dit zal ook samenhangen met de andere klimaatzones in deze werelddelen.
Meestal worden alleen de soorten die van buiten Europa komen met de term exoten aangeduid, omdat veel nieuwe soorten uit Europa op eigen kracht Nederland bereikt hebben.

Aankomst plantenexoten

Ten opzichte van de 19e eeuw zijn er in de 20e eeuw een groter aantal plantenexoten ingeburgerd in Nederland Gedurende de 20e eeuw is er een contante toestroom van nieuwe soorten. Oorzaken van de toegenomen inburgering van soorten zijn de toegenomen transport van planten, plantendelen of zaden naar Nederland, verwildering van tuin- en aquariumplanten, vergroting van de oppervlakte geschikt biotoop en mogelijk ook de verandering van het klimaat. Sommige soorten breiden zich zo explosief uit, dat er maatregelen moeten worden genomen om deze uitbreiding te stoppen. Een voorbeeld is de knolcyperus die omstreeks 1975 ons land bereikte. Omdat het een zeer lastig onkruid is, is het volgens een verordening van het Productschap Tuinbouw verboden planten te telen op een perceel waarop de aanwezigheid van knolcyperus is aangetoond. Een ander voorbeeld is de grote waternavel die sinds 1994 problemen veroorzaakt in de Nederlandse wateren. Op veel plaatsen bedekt deze snelgroeiende plant grote oppervlakten. Per 1 januari 2001 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een verkoop-en bezitsverbod afgekondigd voor deze soort.

Referenties

  • Tamis, W.L.M., R. van der Meijden, J. Runhaar, R.M. Bekker, W.A. Ozinga, B. Odé en I. Hoste (2004). Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003. Gorteria jrg. 30 (4/5): 101-195.

Technische toelichting

Technische toelichting

De figuren zijn een bewerking van gegevens uit de Standaardlijst van de Nederlandse flora (2005). Ze hebben betrekking op alle plantensoorten die van buiten Nederland zich hier gevestigd hebben en inmiddels als ingeburgerd worden beschouwd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Plantenexoten (indicator 1398, versie 01 , 26 oktober 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.