Biodiversiteit

Aantalsontwikkeling van wintervogels, 1980-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal overwinterende vogels is vanaf 1980 toegenomen.

Toename overwinterende vogels

Het aantal in Nederland overwinterende vogels neemt vanaf 1980 in de loop van de tijd met jaarlijkse schommelingen geleidelijk toe. De watervogels nemen sterk in aantal toe, maar ook de overige vogels nemen in iets mindere mate toe. De overwinterende vogels zijn zowel standvogels, wintergasten als doortrekkers.

Toe- en afname

Voorbeelden van soorten die een sterke toename vertonen zijn slechtvalk, ijsvogel en waterpieper. Opvallend is het vrijwel geheel verdwijnen van de bonte kraai als wintervogel.

Referenties

  • Boele, A., F. Hustings, A. van Kleunen, C. van Turnhout en C. Plate (2005). Een kwart eeuw Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland (1980-2004). SOVON-monitoringrapport 2005/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland i.s.m. het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Wintervogels

Omschrijving

Ontwikkeling van populatie wintervogels, uitgesplitst naar watervogels en "landvogels"

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De gegevens over overwinterende vogels zijn afkomstig van het punt-transect-tellingen project van SOVON. Het project legt de aantalsontwikkeling en verspreiding van in ons land doortrekkende en/of overwinterende vogels vast.
Voor de selectie van de watervogelsoorten uit het punt-transect-tellingen project zijn alle soorten (38 soorten) genomen die geteld worden in het watervogelmeetnet. De overige 69 soorten zijn als "landvogels" bestempeld.

Basistabel

De index van de betrokken soorten met hun trend staan onder het tabblad afzonderlijke soorten onder Download figuurdata.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Boele, A., F. Hustings, A. van Kleunen, C. van Turnhout en C. Plate (2005). Een kwart eeuw Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland (1980-2004). SOVON-monitoringrapport 2005/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland i.s.m. het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Betrouwbaarheidscodering

B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Aantalsontwikkeling van wintervogels, 1980-2008 (indicator 1413, versie 02 , 14 januari 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.