Natuurbeleid en natuurbescherming

Vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad, 1997/2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad zijn sterk bedreigde soorten waarvoor allerlei beschermende maatregelen worden uitgevoerd. In 2006 is voor deze soorten een nieuw beschermingsplan opgesteld voor de periode 2006-2010.

Verspreiding vroedmeesterpad

De vroedmeesterpad komt voor in Midden- en Zuidwest-Europa. In Nederland is het huidige areaal is beperkt tot 12 leefgebieden in Zuid-Limburg. Het voorkomen op enkele plaatsten buiten Zuid-Limburg is het gevolg van illegale uitzettingen.

Ontwikkeling vroedmeesterpad

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was de soort vrij algemeen in Zuid-Limburg.
Het aantal vindplaatsen van de vroedmeesterpad en de het aantal exemplaren per vindplaats is echter de afgelopen jaren sterk verminderd. De resterende populaties zijn in meer of mindere mate van elkaar geïsoleerd. Verdwijnen van geschikt voortplantingsbiotoop en geschikt landhabitat zijn de belangrijkste oorzaken van achteruitgang. Herstel en ontwikkeling van geschikt biotoop, zoals de aanleg van nieuwe voortplantingswateren, zijn beschermingsmaatregelen die tot vermindering van bedreiging kunnen leiden.

Verspreiding geelbuikvuurpad

De geelbuikvuurpad komt voor in grote delen van Midden-Europa. In Nederland komt de soort uitsluitend in Zuid-Limburg voor, zij bereikt hier evenals de vroedmeesterpad de noordgrens van het areaal. Het Nederlandse areaal is de afgelopen decennia sterk ingekrompen. De geelbuikvuurpad is nu een zeer zeldzame soort, die in ons land nog slechts op zes plaatsen in Limburg voorkomt. In 2005 is op één van deze plaatsen de soort uitgezet in het kader van het beschermingsplan.

Ontwikkeling geelbuikvuurpad

De geelbuikvuurpad is in ons land sterk in zijn voortbestaan bedreigd. Op slechts één van de zes plaatsen waar de soort in Nederland voorkomt, is er sprake van een levensvatbare populatie. De overgebleven populaties zijn volledig van elkaar geïsoleerd. De sterke versnippering van het areaal komt vooral door het verloren gaan van geschikte voortplantingsbiotopen. Een andere oorzaak van achteruitgang is de verminderde kwaliteit van geschikte biotopen.
Door aanleg van nieuwe poelen en herstel van bestaande voortplantingspoelen in het leefgebied van de geelbuikvuurpad wordt getracht de verdere achteruitgang te stoppen en de levensvatbaarheid van de populaties te vergroten.

Referenties

  • Bosman, W., B. Crombaghs en J. Thissen (2007). De Geelbuikvuurpad: perspectief voor een Natura 2000-soort in zeer ongunstige staat. De Levende Natuur. Jrg 108 (6): 252-255.
  • Crombaghs, B en W. Bosman (2006). Beschermingsplan vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad in Limburg 2006-2010. Natuurbalans - Limes Divergens en Stichting RAVON, Nijmegen.
  • Lenders, A.J.W. (2000). Beschermingsplan vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad 2000-2004. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, '''s-Gravenhage.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad

Omschrijving

Beschrijving ontwikkeling populatie en kaart met verspreiding van vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Het verspreidingskaartje is gebaseerd op gegevens van RAVON. De vondsten van de vroedmeesterpad buiten Limburg berusten op populaties die ontstaan zijn na uitzetten van deze soort.
Beide soorten zijn opgenomen in het NEM meetnet Amfibieën.

Basistabel

geen

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Crombaghs, B en W. Bosman (2006). Beschermingsplan vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad in Limburg 2006-2010. Natuurbalans - Limes Divergens en Stichting RAVON, Nijmegen.
Lenders, A.J.W. (2000). Beschermingsplan vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad 2000-2004. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, '''s-Gravenhage.

Opmerking

Beide soorten komen voor op bijlage 4 van de Habitatrichtlijn. De geelbuikvuurpad komt tevens voor op bijlage 2 van deze richtlijn.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad, 1997/2006 (indicator 1418, versie 01 , 5 februari 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.