Water en milieu

Kwaliteit overig relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De kwaliteit van de overige relevante verontreinigende stoffen voldoet bij 18% van de waterlichamen. Een onvoldoende kwaliteit wordt vaak veroorzaakt door één of enkele stoffen die niet aan de norm voldoen.

Methode beoordeling KRW

In de KRW beoordeling zijn twee kwaliteitselementen voor de chemische stoffen: de chemische kwaliteit en de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit overzicht betreft de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit kwaliteitselement wordt door een honderdtal stoffen bepaald. Per stroomgebied is vastgesteld welke stoffen worden beoordeeld, bijvoorbeeld doordat bestrijdingsmiddelen in bepaalde gebieden wel of niet worden toegepast.

Beoordeling oppervlaktewater voor de overig relevante verontreinigende stoffen

Het kwaliteitselement van de overig relevante verontreinigende stoffen voldoet bij 18% van de waterlichamen aan de gestelde doelen. Van een beperkt aantal stoffen wordt soms de norm overschreden. Van de ongeveer 100 stoffen van dit kwaliteitselement geven 73 stoffen nooit een overschrijding: in alle waterlichamen waar ze beoordeeld zijn, voldoet de stof aan de criteria. Een klein deel van de stoffen geeft dus de meeste overschrijdingen. Van het totaal aantal beoordelingen van deze stoffen bij alle waterlichamen voldoet 5,7% niet aan de gestelde norm.
Bij een kwart van de waterlichamen voldoen alle beoordeelde stoffen, bij een kwart geeft één stof een overschrijding. Bij een tiende van de waterlichamen geven vijf of meer stoffen een overschrijding. De belangrijkste stoffen die vaak een overschrijding van de norm geven, met het percentage van de waterlichamen waar ze voldoen, zijn:

code naam % voldoet
Cu koper 39%
Zn zink 58%
NH4 ammonium 59%
Co kobalt 84%
Dmtat dimethoaat 93%
PCB153 PCB153 53%
pirmcb pirimicarb 93%
PCB138 PCB138 55%
Tl thallium 86%
PCB101 PCB101 58%
T4C4ySn tetrabutyltin 91%
BaA benzo(a)antraceen 94%
PCB118 PCB118 63%
metlCl metolachloor 93%
PCB180 PCB180 64%
PCB28 PCB28 77%
malton malathion 96%


Koper en zink geven, vooral in het regionale water, het grootste aantal overschrijdingen. Bij de Rijkswateren is wel gecorrigeerd voor de achtergrondconcentraties van koper en zink, maar bij de regionale wateren is deze correctie niet gedaan.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Kwaliteit overige relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2009

Omschrijving

De beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de KRW is opgebouwd uit een aantal kwaliteitselementen. Hier is een overzicht gepresenteerd van het kwaliteitselement van de overig relevante verontreinigende stoffen.
De gepresenteerde resultaten zijn van de beoordeling van 2009. Dat was de eerste beoordeling van de KRW.

Verantwoordelijk instituut

PBL

Basistabel

Beoordeling van de waterlichamen voor alle maatlatten. Rapportage voor de Europese unie.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

In 2015 is de volgende rapportage gepland.

Achtergrondliteratuur

VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Rijndelta. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Eems. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

Puijenbroek, P. van (2014), De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), PBL, Den Haag.

Betrouwbaarheidscodering

Dit zijn de resultaten van de Stroomgebiedbeheerplannen, zoals gerapporteerd aan de Europese Unie.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Kwaliteit overig relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2009 (indicator 1567, versie 01 , 9 mei 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.