Water en milieu

Kwaliteit overig relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De kwaliteit van de overige relevante verontreinigende stoffen voldoet bij 16% van de waterlichamen. Een onvoldoende kwaliteit wordt vaak veroorzaakt door één of enkele stoffen die niet aan de norm voldoen.

Methode beoordeling KRW

In de KRW beoordeling zijn twee kwaliteitselementen voor de toxische stoffen: de chemische kwaliteit en de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit overzicht betreft de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit kwaliteitselement wordt door een honderdtal stoffen bepaald. Per stroomgebied is vastgesteld welke stoffen worden beoordeeld, bijvoorbeeld doordat bestrijdingsmiddelen in bepaalde gebieden wel of niet worden toegepast.

Beoordeling oppervlaktewater voor de overig relevante verontreinigende stoffen

Het kwaliteitselement van de overig relevante verontreinigende stoffen voldoet bij 16% van de waterlichamen aan de gestelde doelen. Van een beperkt aantal stoffen wordt soms de norm overschreden. Van de ongeveer 100 stoffen van dit kwaliteitselement geven 60 stoffen nooit een overschrijding: in de waterlichamen waar ze beoordeeld zijn, voldoet de stof aan de criteria. Een klein deel van de stoffen geeft dus de meeste overschrijdingen. Van het totaal aantal beoordelingen van deze stoffen bij alle waterlichamen voldoet 9% niet aan de gestelde norm.
Een groot aantal stoffen zijn bestrijdingsmiddelen, zoals imadacloprid wat een van de mogelijke oorzaken is van bijensterfte.
Bij 14% van de waterlichamen voldoen alle beoordeelde stoffen, bij 40% van de waterlichamen zorgen één of twee stoffen voor een overschrijding. Bij 15% van de waterlichamen geven vijf of meer stoffen een overschrijding. Bij sommige waterlichamen is het eindoordeel gecorrigeerd door deskundigen, waardoor het eindoordeel 2% hoger valt. De stoffen die soms een overschrijding van de norm geven, met het percentage van de waterlichamen waar ze voldoen, zijn:

code naam % voldoet
    2013 2009
C1yprmfs methylpirimifos 0 (w.m.) n.b.
ClC2e chlooretheen (vinylchloride) 0 n.b.
3ClC3e 3-chloorpropeen 38 100
Co kobalt 43 84
Se seleen 43 n.b.
Ba barium 46 60 (w.m.)
abmtne abamectine 50 (w.m.) 100
NH4 ammonium 50 59
imdcpd imidacloprid 54 89
Zn zink 63 58
Be beryllium 67 n.b.
Cu koper 70 39
mevfs mevinfos 71 100
Tazfs triazofos 72 97
heptnfs heptenofos 73 100
C2yazfs ethylazinfos 74 99
B boor 78 99
feNO2ton fenitrothion 82 100
U uranium 82 99
Tl thallium 88 86
TFySn trifenyltin (kation) 90 100
propxr propoxur 91 96
V vanadium 92 97
BaA benzo(a)antraceen 94 94
carbdzm carbendazim 95 (w.m.) 0 (w.m.)
metlCl metolachloor 95 93
mzCl metazachloor 96 n.b.
F fluoride 97 n.b.
Sn tin 98,7 100
linrn linuron 99,0 98
Ag zilver 99,2 100
Fen fenanthreen 99,4 99,7
cumfs cumafos 99,5 n.b.
C1yazfs methylazinfos 99,6 97
Daznn diazinon 99,7 99,7
pirmcb pirimicarb 99,8 93
As arseen 99,8 100
Cr chroom 99,8 99,4


w.m.: weinig metingen; n.b.: niet bekend

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Kwaliteit overige relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2013

Omschrijving

De beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de KRW is opgebouwd uit een aantal kwaliteitselementen. Hier is een overzicht gepresenteerd van het kwaliteitselement van de overig relevante verontreinigende stoffen.
De gepresenteerde resultaten zijn van de tussentijdse resultaten van 2013. Dit is geen officiële rapportage voor de EU.

Verantwoordelijk instituut

PBL

Basistabel

Beoordeling van de waterlichamen voor alle maatlatten. Tussentijdse resultaten afkomstig van http://www.waterkwaliteitsportaal.nl/, data gedownload 16 juni 2014

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

In 2015 is de volgende rapportage gepland.

Achtergrondliteratuur

VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Rijndelta. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Eems. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

Puijenbroek, P. van (2014), De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), PBL, Den Haag.

Betrouwbaarheidscodering

Dit zijn de resultaten van de Stroomgebiedbeheerplannen, zoals gerapporteerd aan de Europese Unie.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Kwaliteit overig relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2013 (indicator 1567, versie 02 , 4 september 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.