Water en groene ruimte

Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000 - 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode 2000 - 2012 zijn in buitendijkse gebieden vooral nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied; het aantal woningen is toegenomen van 2339 in 2000 tot 12345 in 2012; dit is een toename van 430 %. Dit is vooral door de ontwikkeling van Amsterdam - IJburg, waar in 12 jaar tijd 7620 nieuwe woningen beschikbaar zijn gekomen.

Bouw van woningen in het waterbergend deel van de rivier aan restricties verbonden

De Beleidslijn grote rivieren (Ministerie van V&W, 2006) is gericht op het behoud van ruimte voor de grote rivieren. In het stroomvoerend deel van de rivier mag in principe niet gebouwd worden. In het waterbergend deel van de rivier mag uitsluitend gebouwd worden als:

  • het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
  • er geen sprake is van feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit;
  • er sprake is van een zodanige situering van de uitvoer van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.


De Beleidslijn is niet van toepassing op overige buitendijkse gebieden in het Hoofdwatersysteem (zoals IJburg).

Buitendijks bouwen populair

Ook als de nieuwbouw in Amsterdam - IJburg buiten beschouwing wordt gehouden, is het aantal woningen in buitendijkse gebieden buiten het bebouwd gebied in de periode 2000 - 2012 met sterk toegenomen; 81%. Dit betreft vooral nieuwbouw in de provincie Limburg in het Maasstroomgebied; Maastricht, Roermond en Venlo. Als daarbij geen compensatie van het verlies aan waterbergingscapaciteit heeft plaatsgevonden, dan is die ontwikkeling niet in overeenstemming met de Beleidslijn grote rivieren; dit is verder niet onderzocht.
Daarnaast is ook het aantal buitendijkse woningen binnen bebouwd gebied in de periode 2000 - 2012 met 34% toegenomen. Dit betreft vooral de gemeenten Gorinchem, Hoorn, Maastricht, Roermond, Rotterdam en Zwijndrecht.

Gemeente Toename aantal woningen buiten bebouwd gebied
2000 - 2012
Toename aantal woningen binnen bebouwd gebied
2000 - 2012
Almere 148 0
Amsterdam 7620 -2
Dordrecht 1 169
Gorinchem 2 156
Hoorn 21 139
Maastricht 315 210
Roermond 493 273
Rotterdam 0 201
Venlo 685 48
Zwijndrecht -1 228

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-historische waarden behouden zijn (leefbaar en veilig)
  • Nationaal belang: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed grote rivieren

Omschrijving

Aantal nieuwe woningen in buitendijkse gebieden van het hoofwatersysteem met name in het rivierbed van de grote rivieren

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Berekeningswijze

Het rivierbed is ruimtelijk gedefinieerd door het bestand met de contouren van de Beleidslijn grote rivieren (buitendijksgebied) is van Ministerie V&W (2006). Hierbinnen komen hoogwatervrije gronden voor. Het aantal woningen is afgeleid uit het bestand woningadministratie WGR (CBS 2000, 2004, 2006, 2008,2010 en 2012). Het aantal woningen binnen het rivierbed is bepaald per gemeente. Het onderscheid binnen en buiten bestaand bebouwd gebied is gemaakt op basis van het bestand Bestaand bebouwd gebied 2000 (VROM, 2002, gecorrigeerde versie).

Geografisch verdeling

Nederland

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000 - 2012 (indicator 2042, versie 05 , 10 september 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.