Natuurbeleid en natuurbescherming

Bouwen in natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur, 2000 - 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode tussen 2010 en 2012 zijn er 682 woningen gebouwd binnen de natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zoals die begrensd is in de SVIR. Sinds 2000 zijn er in totaal 8930 woningen bijgekomen. Vanaf 2008 nemen de aantal nieuw gebouwde woningen in de EHS sterk af. Wanneer echter de door de provincies begrensde EHS als uitgangspunt genomen wordt dan komt er een ander beeld naar voren: 162 woningen in de periode 2010 - 2012 (1666 sinds 2000).

Ontwikkeling aantal woningen in de EHS
    2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008 2008-2010 2010-2012 totaal
Groningen EHS - SVIR 7 0 5 4 -1 -2 13
  Provinciale EHS 5 0 6 7 -1 -2 15
Friesland EHS - SVIR 2 -4 0 -4 2 5 1
  Provinciale EHS 0 0 1 1 4 1 7
Drenthe EHS - SVIR 5 -1 6 -16 3 9 6
  Provinciale EHS 1 -1 11 -18 7 8 8
Overijssel EHS - SVIR 68 65 64 58 49 53 357
  Provinciale EHS 70 64 64 68 71 57 394
Flevoland EHS - SVIR 0 0 0 -1 0 -1 -2
  Provinciale EHS 0 0 0 -1 -1 -1 -3
Gelderland EHS - SVIR 55 17 56 17 17 1 163
  Provinciale EHS 62 53 72 155 102 45 489
Utrecht EHS - SVIR 44 -23 28 66 118 35 268
  Provinciale EHS 27 -30 -3 19 52 6 71
Noord-Holland EHS - SVIR 1108 1005 2024 1782 979 547 7445
  Provinciale EHS 4 2 -1 43 5 9 62
Zuid-Holland EHS - SVIR 0 8 5 51 15 6 85
  Provinciale EHS 4 6 6 47 21 10 94
Zeeland EHS - SVIR 17 4 3 85 18 5 132
  Provinciale EHS 16 9 0 120 60 8 213
Noord-Brabant EHS - SVIR 41 0 -3 3 106 1 148
  Provinciale EHS 9 3 -4 -5 1 -2 2
Limburg EHS - SVIR 18 0 119 109 45 23 314
  Provinciale EHS 15 6 117 108 45 23 314
Nederland totaal EHS - SVIR 1365 1071 2307 2154 1351 682 8930
  Provinciale EHS 213 112 269 544 366 162 1666

Woningbouw beperkt toegenomen m.u.v. Noord-Holland

De tabel laat per provincie zien hoeveel woningen er de afgelopen tien jaar in de ecologische hoofdstructuur zijn bijgekomen. Voor zowel de SVIR-EHS als de provinciale EHS zijn deze aantallen over het algemeen beperkt. Wat wel opvalt zijn de aantallen woningen die in de SVIR-EHS gebouwd zijn in de provincie Noord-Holland. Het gaat hierbij om bouwlocaties in de gemeenten Heerhugowaard (Stad van de Zon), Zaanstad (Krommenie-Noorderveld en Wormerveer-Willis), Purmerend, Edam-Volendam (Broekgouw), Heemskerk (Waterakkers), Aalsmeer (Oosteinde), Wijdemeren, Bergen, Egmond a/d Hoef, Amstelveen, Wieringen en Castricum. Hoewel deze locaties vallen binnen de op de SVIR natuurkaart als EHS aangemerkte gebieden, waren deze locaties al op de Streekplankaart van de provincie Noord-Holland uit 2004 als woonlocaties (Bestaand Bebouwd Gebied in 2014) aangegeven en al langere tijd in ontwikkeling.

In de provinciale EHS zijn vooral woningen gebouwd in Gelderland. Het gaat hier om een nieuwbouwproject in de gemeente Rijnwaarden.

De verschillen tussen de SVIR-EHS en de provinciale EHS komen door de na het uitkomen van de SVIR door de provincies aangepaste begrenzingen.
De SVIR legt beperkingen op aan woningbouw in de EHS. Alleen onder een aantal strenge voorwaarden is woningbouw mogelijk. Deze monitor beperkt zich tot het beschrijven van de fysieke ontwikkelingen; er is dus niet nagegaan of bij woningbouw aan deze voorwaarden is voldaan.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De minister van IenM heeft aan de Tweede Kamer toegezegd ook de doelen uit de Nota Ruimte die in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn losgelaten, te blijven monitoren. Het gaat hierbij om beleid waarvan de minister tijdens de Kamerbehandeling van de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte expliciet heeft aangegeven dat het niet is gedecentraliseerd, maar is 'losgelaten'. Het beleid is niet expliciet overgedragen aan de decentrale overheden, waardoor het staat hen vrij staat het te continueren dan wel te wijzigen of te beëindigen.
Deze indicator is dan ook nadrukkelijk een indicator van (een selectie van het) losgelaten rijksbeleid, en niet van beleid van andere overheden. Voor het monitoren van dit losgelaten rijksbeleid is gebruik gemaakt van bestaande indicatoren uit de voormalige Monitor Nota Ruimte die, vaak in gewijzigde vorm, zijn geactualiseerd. Het gaat om indicatoren op het gebied van verstedelijking (verdichting en nabijheid) en open ruimte en landschap (woningbouw in Rijksbufferzones en Nationale Landschappen).

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bouwen in natuurgebieden

Omschrijving

Rode ontwikkelingen in de EHS

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Berekeningswijze

Intelling van woningen in de EHS op basis van het Woningregister (CBS)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

2-jaarlijks

Opmerking

Verschil EHS SVIR en Nota Ruimte

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Bouwen in natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur, 2000 - 2012 (indicator 2050, versie 04 , 10 september 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.