Verkeer en ruimte

Infrastructuur, 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De spoor- en autowegen zijn ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Netdichtheid

In de noordelijke provincies, Flevoland en in Zeeland ligt de netdichtheid (het aantal meters infrastructuur per vierkante kilometer) van zowel wegen als spoorwegen overwegend onder het landelijk gemiddelde. De dichtheid in de Randstadprovincies en Limburg ligt boven het landelijk gemiddelde. In Flevoland is alleen de dichtheid van de provinciale wegen veel hoger dan gemiddeld (364 versus 232 m/km²).

Netlengte

De inwoners van relatief dunbevolkte provincies hebben meer kilometers infrastructuur ter beschikking dan die van de Randstadprovincies. Flevoland en Zeeland vallen op door het hoge aantal kilometers provinciale weg per inwoner, die bijna drie keer zo hoog is als het gemiddelde. Noord- en Zuid-Holland liggen op alle fronten onder het landelijk gemiddelde.

Spoorwegennet

Het Nederlandse spoorwegnet is ruim 3000 kilometer lang. Bijna driekwart hiervan is geëlektrificeerd. De niet-geëlektrificeerde sporen liggen voornamelijk in het noorden en oosten van Nederland. In Gelderland ligt het meeste spoor (ruim 540 km) en in Flevoland het minste (40 km).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de infrastructuur is te vinden onder het onderwerp [onderwerp=nl0039] van het Compendium voor de Leefomgeving.
  • Meer gegevens over de infrastructuur is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Infrastructuur, 2011

Omschrijving

Autowegennet in Nederland naar beheerder en spoorwegennet naar elektrificatie in Nederland.
Netdichtheid per provincie en netlengte per 1000 inwoners per provincie voor rijkswegen, provinciale wegen, gemeentelijke wegen en spoorwegen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Uitkomsten zijn op basis van het Nationaal Wegenbestand.
De spoorvakken zijn op basis van het basisbestand van "Lengte van Spoorwegen"
De stations op basis van het stationbestand ten behoeve van de nabijheidstatistieken.

Basistabel

StatLinetabel met uitkomsten voor infrastructuur:
Lengte van wegen; naar wegkenmerken en gemeente
Lengte van spoorwegen naar spoorwegkenmerken en provincie

Geografisch verdeling

Nederland, provincies

Andere variabelen

Geen

Verschijningsfrequentie

Eens per jaar

Achtergrondliteratuur

Methodenbeschrijvingen op de website van het CBS:
Korte methodebeschrijving wegennet
Korte methodebeschrijving spoorwegen

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale waarneming)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Infrastructuur, 2011 (indicator 2096, versie 02 , 7 december 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.