Verkeer en ruimte

Infrastructuur, 2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Netlengte

In Nederland ligt ruim 139 duizend kilometer aan wegen. De gemeentelijke straten en wegen zijn de meest voorkomende wegen in Nederland, ruim 85% behoort tot deze categorie. De provincie Noord-Brabant heeft de meeste weglengte binnen haar grenzen, ook ligt bijna één zesde deel van de rijkswegen in deze provincie. Van de provinciale wegen ligt één op de zes kilometer in Gelderland. Relatief gezien hebben de inwoners van de dunbevolkte provincies meer kilometers infrastructuur ter beschikking dan die van de Randstadprovincies.

Netdichtheid

In de drie noordelijke provincies en Flevoland is de netdichtheid (het aantal meters infrastructuur per vierkante kilometer) van zowel wegen als spoorwegen overwegend lager dan het landelijk gemiddelde. De dichtheid in de Randstadprovincies en Limburg ligt boven het landelijk gemiddelde. De provincie Utrecht valt op door de hoge concentratie Rijkswegen. In Flevoland is de dichtheid van de provinciale wegen veel hoger dan gemiddeld (329 versus 218 m/km²), terwijl die van de overige infrastructuur ver onder het landelijk gemiddelde ligt.

Spoorwegennet

Het Nederlandse spoorwegnet is ruim 3000 kilometer lang. Ruim driekwart hiervan is geëlektrificeerd. De niet-geëlektrificeerde sporen liggen voornamelijk in het noorden en oosten van Nederland. In Gelderland ligt het meeste spoor (544 km) en in Flevoland het minste (67 km). Het spoorwegennet telt nu 399 stations. Tussen april 2015 en april 2016 werden er geen nieuwe stations geopend. De stationsdichtheid blijft daarmee één station per 7,6 kilometer spoor.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de infrastructuur is te vinden onder het onderwerp [onderwerp=nl0039] van het Compendium voor de Leefomgeving.
  • Meer gegevens over de infrastructuur is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Infrastructuur, 2016

Omschrijving

Autowegennet in Nederland naar beheerder en spoorwegennet naar elektrificatie in Nederland.

Netdichtheid per provincie en netlengte per 1000 inwoners per provincie voor rijkswegen, provinciale wegen, gemeentelijke wegen en spoorwegen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Hans Visser

Berekeningswijze

Uitkomsten zijn op basis van het Nationaal Wegenbestand.

De spoorvakken zijn op basis van het basisbestand van "Lengte van Spoorwegen".

De stations op basis van het stationbestand ten behoeve van de nabijheidstatistieken.

Basistabel

StatLinetabel met uitkomsten wegennet:
Lengte van wegen; naar wegkenmerken en gemeente.

StatLinetabel met uitkomsten spoorwegen:
Lengte van spoorwegen naar spoorwegkenmerken en provincie.

Geografisch verdeling

Nederland, provincies

Andere variabelen

Geen

Verschijningsfrequentie

Eens per jaar

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving wegennet op de website van het CBS:
Korte methodebeschrijving wegennet.

Methodebeschrijving spoorwegen op de website van het CBS:
Korte methodebeschrijving spoorwegen.

Meer informatie over de Hanzelijn is te vinden op Wikipedia.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale waarneming)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Infrastructuur, 2016 (indicator 2096, versie 07 , 3 januari 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.