Verkeer en ruimte

Ontwikkeling aantal multimodale vervoersknooppunten, 2000-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal stations/haltes nabij autosnelwegafritten is in de periode 2000-2012 landelijk met 11 procent toegenomen, waarvan 2 procent in de periode 2010-2012. De grootste toename vond plaats in Zuid-Holland. Overigens blijft het aantal van deze locaties en daarmee ook de toename in absolute zin vrij beperkt (van 135 naar 150). Van het totaal aantal stations (387) en metro/sneltramhaltes (156) is een grote meerderheid niet nabij een aansluiting op het autosnelwegennet gelegen.


Ontwikkeling aantal multimodale verkeersknooppunten per provincie (Bron: PBL)

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 INDEX 2000 = 100
Groningen 6 6 6 6 7 7 7 117
Friesland 5 5 5 5 5 5 5 100
Drenthe 2 2 2 2 3 3 3 150
Overijssel 5 5 5 5 6 6 6 120
Flevoland 0 0 0 0 0 0 0  
Gelderland 16 16 16 16 18 18 18 113
Utrecht 9 9 10 10 10 10 10 111
Noord-Holland 37 37 37 37 38 39 37 100
Zuid-Holland 25 25 27 28 30 30 33 132
Zeeland 5 5 5 5 5 5 5 100
Noord-Brabant 10 10 10 10 10 10 10 100
Limburg 15 15 15 15 14 14 16 107
Nederland 135 135 138 139 146 147 150 111
Index Nederland 100 100 102 103 108 109 111 111

Aantal stations/haltes nabij autosnelwegafritten is toegenomen

Het aantal stations/haltes nabij autosnelwegafritten is in de periode 2000-2012 landelijk met 11 procent toegenomen. De grootste toename vond plaats in Zuid-Holland. Overigens blijft het aantal van deze locaties en daarmee ook de toename in absolute zin vrij beperkt (van 135 naar 150).

Aantal op- en afritten, intercity knooppunten, metro/sneltram haltes en stations in 2000 en 2012 (Bron: PBL)

Provincie Intercity knoop-punten 2000 Intercity knoop-punten 2012 Stations 2000 Stations 2012 Metro / sneltram haltes 2000 Metro / sneltram haltes 2012 Op- en afrit clusters* 2000 Op- en afrit clusters 2012 Op- en afritten 2000 Op- en afritten 2012
Groningen 1 1 27 29 0 0 21 25 78 87
Friesland 1 1 22 23 0 0 34 35 132 136
Drenthe 0 0 9 9 0 0 20 28 74 104
Overijssel 5 5 32 35 0 0 25 28 94 114
Flevoland 1 1 5 6 0 0 17 17 64 64
Gelderland 5 5 53 63 0 0 83 88 307 325
Utrecht 2 2 24 28 23 24 41 43 155 165
Noord-Holland 5 9 57 59 49 52 78 75 293 282
Zuid-Holland 5 6 49 54 63 80 87 88 320 320
Zeeland 0 0 9 9 0 0 12 12 42 44
Noord-Brabant 5 5 32 34 0 0 104 117 393 452
Limburg 5 5 34 38 0 0 49 59 163 195
Nederland 35 40 353 387 135 156 571 615 2115 2288


*Een cluster is een autosnelwegaansluiting, welke veelal bestaat uit twee opritten en twee afritten (een op- en afrit voor elke richting)

De toename van het aantal multimodale vervoersknooppunten komt vooral door het openen van nieuwe stations en van nieuwe metrosneltramhaltes aan de stadsrand. Daarnaast zijn een aantal bestaande stations door de op en afritten van nieuwe snelwegen multimodaal ontsloten. In Noord-Holland neemt het aantal multimodale knopen na 2010 iets af omdat een paar op- en afritten niet meer worden meegeteld omdat een stuk autosnelweg niet langer als autosnelweg is geclassificeerd. Het aantal OV-knopen is vooral in de Randstad en in Gelderland toegenomen. Het aantal aansluitingen op het autosnelwegennet is vooral in Limburg, Noord Brabant en Drenthe is door de openstelling van nieuwe autosnelwegen (respectievelijk de A50, de A73 en A37) toegenomen.

Definitie multimodaal vervoersknooppunt

Een station is een multimodaal vervoersknooppunt als het ligt binnen 1500 meter (hemelsbreed) van een op of afrit van een autosnelweg.
Een metro of sneltramhalte is een multimodaal vervoersknooppunt als het ligt binnen 800 meter (hemelsbreed) van een op of afrit van een autosnelweg.
Als een station tevens een metro of sneltramhalte is, telt het maar 1 keer mee.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland (concurrerend)
  • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat (bereikbaar)
  • Nationaal Belang: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem


De SVIR noemt het ruimtelijk benutten van multimodale locaties als een van de manieren om de robuustheid en de samenhang in het mobiliteitssysteem te verbeteren.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Ontwikkeling aantal multimodale vervoersknooppunten per provincie

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Berekeningswijze

Voor het jaar 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 en 2012 zijn de coördinaten van stations, metrosneltramhaltes en op/afritten bekend. Berekend is hoeveel stations en metosneltramhaltes binnen 1500 meter respectievelijk 800 meter hemelsbreed van een op en afrit liggen. Als een station ook een metrosneltramhalte kent, telt dit knooppunt maar 1 keer mee.

Geografisch verdeling

Landelijk

Verschijningsfrequentie

1 keer per twee jaar

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Ontwikkeling aantal multimodale vervoersknooppunten, 2000-2012 (indicator 2142, versie 02 , 10 september 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.