Bevolking en wonen

Leegstand woningen, 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op 1 januari 2011 stonden er ruim 340 duizend woningen leeg, bijna 5% van de woningen. Daarnaast zijn er 76 duizend woningen die voor andere doeleinden worden gebruikt. De leegstaande woningen staan vaak in typische toeristengebieden en in de binnensteden van grotere gemeenten.

5 procent van de woningen staat leeg

Van de 7,2 miljoen woningen in Nederland stonden er op 1 januari 2011 ruim 340 duizend leeg. Dat is bijna 5% van de woningen. Dit zijn woningen waar volgens de officiële registraties niemand woont en ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Enige leegstand is altijd te verwachten omdat er altijd een periode van minimaal 1 tot 2 maanden nodig is om te verhuizen.

1 procent van de woningen in gebruik voor andere doeleinden

Woningen kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden zoals praktijkruimte, kinderopvang of als tweede woning. Deze woningen zullen dus ook niet op korte termijn bewoond worden. Dat betreft 76 duizend woningen. In totaal worden dus bijna 418 duizend woningen niet bewoond.
Woningen kunnen leeg staan omdat de bewoner elders vertoeft door opname in een zorginstelling of omdat de persoon bij iemand is ingetrokken, maar voor de zekerheid de woning aanhoudt. Daarnaast zullen ook woningen door illegalen bewoond worden. Deze verschillende situaties zijn niet waar te nemen in de registraties.

Veel leegstand in toeristengebieden

Leegstaande woningen staan vaak in typische toeristengebieden als de Waddeneilanden en andere kustplaatsen. Een deel van deze woningen wordt waarschijnlijk verhuurd aan vakantiegangers.
Verder staan in de binnensteden van grotere gemeenten woningen leeg, vaak boven winkels. Voor eigenaren is verhuur hiervan vaak financieel niet interessant, bijvoorbeeld omdat het opknappen van de etage erg duur is, maar ook omdat in dergelijke woningen vaak maar één opgang is, in de winkel.

Leegstaande woningen naar eigendom en bouwjaar

Van de ruim 340 duizend leegstaande woningen zijn er bijna 290 duizend gebouwd in de vorige eeuw. Er staan meer huurwoningen (61%) leeg dan eigen woningen (27%). Van de 208 duizend leegstaande huurwoningen is 63% in het bezit van overige verhuurders. Dat er meer woningen van overige verhuurders leegstaan wordt mede veroorzaakt door de kwaliteit/prijsverhouding. Dit heeft effect op zowel woningen uit de vorige als in deze eeuw.
Van de 77 duizend leegstaande corporatiewoningen is 86% gebouwd in de vorige eeuw. Door grootschalige renovatieprojecten staan deze tijdelijk leeg. Ook woningen waarvoor de sloopvergunning is verstrekt, maar nog niet gesloopt zijn, staan leeg. Deze woningen zijn dus niet meer beschikbaar voor bewoning, maar worden nog wel als woning geregistreerd.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Leegstand woningen, 2011

Omschrijving

Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
De woningvoorraad wordt onderverdeeld in bewoonde en niet-bewoonde woningen en uitgesplitst naar regio.
De getoonde gegevens betreffen alleen woningen. Het gaat hier niet om recreatiewoningen, wooneenheden en bijzondere woongebouwen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waarnemingsmethode

De bewoning wordt bepaald op basis van een koppeling van het adres tussen het WoningRegister (WRG) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), het meldingenregister Protocollaire Basisadministratie (Probas), de WOZ-registratie en het Geografisch Basisregister (GBR).
Stand van 1 januari.

Berekeningswijze

De woningvoorraadcijfers zijn gebaseerd op de administratieve woningtelling met peildatum 1 januari 1992 en de hierna door de gemeenten aangeleverde mutaties.

Basistabel

Statline: Woningvoorraad naar bewoning; regio.

Geografische verdeling

Nederland, landsdelen, provincies, corop, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten

Andere variabelen

Tweede woningen worden via de WOZ bepaald op basis van buitenlandse eigenaren en op basis van eigenaren die twee woningen in bezit hebben waarvan er een is bewoond en in verschillende woonplaatsen liggen, de zogenoemde buitenhuizen (pied-à-terre).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de toelichting van de woningvoorraad naar bewoning (leegstand) op de website van het CBS.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Leegstand woningen, 2011 (indicator 2165, versie 01 , 31 augustus 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.