Bevolking en wonen

Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op 1 januari 2013 waren er ruim 7,4 miljoen woningen in Nederland. Daarvan zijn er een kleine 1,5 miljoen gebouwd voor 1945. Bijna twee derde deel van alle woningen bestaat uit eengezinswoningen, een derde deel uit meergezinswoningen (appartementen).

Bouwjaar

Bijna een vijfde deel van alle woningen is gebouwd voor 1945.
Van de eigen woningen is iets meer dan een vijfde van voor 1945. De gemeente Haarlem is een absolute uitschieter waar 62% van alle eigen woningen 70 jaar of ouder is. Van de eigen woningen is 30% gebouwd in de periode 1965-1984, variërend van 27% in Groningen, Noord-Holland en Flevoland tot 36% in Limburg. Van de eigen woningen kent 7% als bouwjaar 2005 of later, met als uitschieter de gemeente Aalsmeer met 29%.
Van de huurwoningen is slechts 17% van voor 1945. In Noord-Holland is dit aandeel het grootst (29%). In Amsterdam is zelfs 47% van de huurwoningen gebouwd voor 1945. In Drenthe en Noord-Brabant is slechts 7 respectievelijk 8% van de voorraad huurwoningen van voor 1945. Veel huurwoningen dateren uit de periode 1965-1984 (36%), variërend van 29% in Noord-Holland tot 45% in Zeeland. Pijnacker-Nootdorp kent de meeste huurwoningen die nog geen tien jaar oud zijn (29%).
Er zijn naar verhouding weinig vooroorlogse corporatiewoningen. Slechts 10% van de corporatiewoningen valt in deze bouwjaarklasse. In Amsterdam is het aandeel oudere corporatiewoningen echter groot (34%). In Drenthe en Noord-Brabant is slechts 2 respectievelijk 4% van de corporatiewoningen voor 1945 gebouwd. Van de corporatiewoningen valt 40% in de bouwjaarperiode 1965-1984. In Zeeland is het aandeel zelfs 51%.

Woningtype

Bijna twee derde deel van alle woningen bestaat uit eengezinswoningen, een derde deel uit meergezinswoningen (appartementen). Het aandeel eengezinswoningen is het hoogst in Drenthe en Friesland (83%) en Zeeland (82%). Zuid-Holland is de enige provincie waar meer appartementen staan dan eengezinswoningen. In Noord-Holland is het aantal eengezinswoningen en appartementen nagenoeg in evenwicht aangezien 51% een eengezinswoning is. In Amsterdam is het aandeel eengezinswoningen het laagst (12%) en in de Gelderse gemeente Rozendaal het hoogst (99%).
Bij de eigen woningen is het aandeel eengezinswoningen hoog, namelijk 83%. In zeven provincies is het aandeel eigen eengezinswoningen zelfs groter dan 90%, met als uitschieter Friesland, met een aandeel van 95%.
Van de huurwoningen is maar 44% een eengezinswoning, met als uitschieter de provincie Zuid-Holland, waar nog geen 30% een eengezinswoning is. Ook bij de huurwoningen is het aandeel eengezinswoningen in de provincies Drenthe, Friesland en Zeeland het grootst (rond twee derde deel).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Woningvoorraad naar bouwjaar, woningtype en eigendom, 2013

Omschrijving

Dit artikel bevat gegevens over bouwjaar en woningtype van de voorraad woningen in 2013. De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG). Deze gegevens zijn beschikbaar vanaf januari 2012.Tot een woning worden die verblijfsobjecten uit de BAG beschouwd die als hoofd- of nevenfunctie een woonfunctie hebben en die bovendien de status 3, 4 of 6 hebben.

De BAG onderscheidt de volgende gebruikscodes:

Woonfunctie; woning

Bijeenkomstfunctie; kerk, congrescentrum, bioscoop e.d.

Celfunctie; gevangenis

Gezondheidsfunctie; ziekenhuis e.d.

Industriefunctie; fabriek e.d.

Kantoorfunctie; kantoor

Logiesfunctie; recreatiewoning, hotel e.d.

Onderwijsfunctie; school

Sportfunctie; sporthal e.d.

Winkelfunctie; winkel

Overige gebruiksfunctie; parkeergarage, gemaal e.d.

De volgende statuscodes worden gehanteerd:

1 Gevormd; bouwvergunning (omgevingsvergunning) verleend of bouw gestart.

2 Niet gerealiseerd; afgezien van bouw of ingetrokken bouwvergunning (omgevingsvergunning).

3 In gebruik (niet ingemeten); opgeleverd, nog niet kadastraal ingemeten.

4 In gebruik; opgeleverd, wel kadastraal ingemeten.

5 Ingetrokken; sloop of splitsen of samenvoegen (waarbij nieuwe verblijfsobjecten worden toegevoegd en oude ingetrokken).

6 Buiten gebruik; onbewoonbaar maar nog niet gesloopt.

Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meer panden gelegen eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.

De woningvoorraad is onderverdeeld naar eigendom, bouwjaar en woningtype en naar regio.

De eigendomssituatie van de woningvoorraad wordt bepaald op basis van een koppeling van de voorraad woningen uit de BAG en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster.

Onder eengezinswoningen vallen vrijstaande woningen, aaneengebouwde woningen, zoals twee onder één kap gebouwde hele huizen, boerderijen met woningen en voorts alle rijtjeshuizen.

Onder appartementen (meergezinswoningen) vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Bert Bunschoten

Berekeningswijze

Het onderscheid huur/eigen gebeurt op basis van een koppeling tussen de voorraad woningen uit de BAG en het WOZ-register, aangevuld met gegevens uit het woningbestand van het Kadaster.

Basistabel

Kenmerken woningvoorraad 1 januari 2013 (maatwerktabel)

Statline: Woningvoorraad naar eigendom; regio.

Geografische verdeling

Nederland, landsdelen, provincies, COROP, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de toelichting van de voorraadgegevens op de website van het CBS.

Opmerking

Doordat de woningvoorraad voor het eerst wordt ontleend aan de BAG en bij vorige edities aan het CBS-Woningregister kunnen de uitkomsten afwijken. Zie voor een notitie over de verschillen tussen beide registraties: Trendbreuk woningvoorraad

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale waarneming).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2013 (indicator 2166, versie 02 , 18 juli 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.