Figuur Belasting van het oppervlaktewater door de industrie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.