Figuur Figuur bij indicator Mondiale broeikasgasemissies, 1970-2004. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.