Figuur Nationale emissies van verzurende stoffen, fijn stof en vluchtige organische stoffen volgens de definities van de NEC-richtlijn. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.