Figuur Belasting oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering met stikstof, fosfaat en PAK's. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.