Figuur Belasting oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering met zware metalen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.