Figuur Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.