Figuur  Van de grote knelpunten rond verzuring en vermesting in de natuur is met het ILG maar een zeer beperkt deel aangepakt. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.