Figuur staat van instandhouding van Habitatrichtlijn en trend van Vogelrichtlijn. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.