Figuur Inschatting bijdrage provincies aan toename doelbereik van Vogel-en Habitatrichtlijnen, 2015 - 2027 . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.