Figuur Verandering woningbouw in de Ecologische Hoofdstructuur, 2000-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.