Figuur Stand van zaken oplossen knelpunten in de ruimtelijke samenhang van de Ecologische Hoofdstructuur. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.