Figuur Aantal woningen in het kustfundament binnen en buiten bestaand bebouwd gebied, 2000-2017. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.