Figuur Aantal beschermde stads- en dorpsgezichten per provincie, 2017. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.