De emissies van fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide zijn gedaald tussen 1990 en 2022. De emissie van niet-methaan vluchtige organische stoffen en ammoniak zijn licht gestegen in deze periode.