Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

KRW beoordeling waterkwaliteit geactualiseerd 2015

De KRW beoordeling van de waterkwaliteit is geactualiseerd met de officiële rapportage van 2015. De KRW beoordeling is opgebouwd uit de beoordelingen van biologische, fysisch-chemische en toxische stoffen. De huidige ecologische kwaliteit voldoet nog niet aan de gestelde doelen. De trends in de biologische kwaliteit en de nutriëntconcentraties laten een langzame verbetering zien. 

De beoordelingen van de chemische kwaliteit en van de overig verontreinigende stoffen, laten een achteruitgang zien, maar deze achteruitgang komt voornamelijk doordat de normen zijn aangescherpt.

Naar de indicatoren:

Uit het rapport Waterkwaliteit nu en in de toekomst van het PBL blijkt dat de waterkwaliteit en de inrichting van de watersystemen met de voorgestelde maatregelen wel verbeteren, maar dat deze in veel wateren nog onvoldoende zijn om de ecologische einddoelen te halen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.